Transparència

 

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) fa pública la següent informació:

 

Organització

   

o    Organigrama >>

o    Òrgans de Govern i Direcció >>

 

o    Acord del Govern d’11 de juliol de 2006 >>

o    Acord GOV/150/2010, de 31 d’agost >>

o    Acord GOV/105/2014, de 15 de juliol >>

o    Acord GOV/115/2015, de 21 de juliol >>

 

 

o    Incompatibilitats. Actualment no hi ha cap resolució dictada per l’òrgan competent, en aplicació de la normativa sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs. >>

o    Declaracions d’activitats i de béns patrimonial i d’interessos >>

o    Codi de conducta dels alts càrrecs i del personal directiu de l'administració de la generalitat i de les entitats del seu sector públic >>

  

Economia i finances

     

o    Pressupost 2017 >>

o    Pressupost 2016 (pròrroga 2015) >>

o    Liquidació del pressupost 2016 >>

 

o    Informe d'auditoria i comptes anuals 2016 >>

o    Informe d'auditoria i comptes anuals 2015 >>

 

Contractació

     

 

Informes i publicacions

     

o    Què funciona en educació >>

o    Butlletí de novetats Ivàlua >>

 

Plans de treball i memòries anuals

     

o   Pla de treball 2017 >>

o    Pla de treball 2016 >>

o    Informe de la direcció: objectius i activitats a desenvolupar pel 2015 >>

o    Pla de treball 2014 >>

o    Pla de treball 2013 >>

o    Pla de treball 2012 >>

     

o    Memòria d'activitats 2017 >> 

o    Memòria d'activitats 2016 >> ESP] [ENG]

o    Memòria d’activitats 2015 >>

o    Memòria d’activitats 2014 >>

o    Memòria d’activitats 2013 >>

o    Memòria d’activitats 2012 >>

o    Memòria d’activitats 2011 >>

o    Memòria d’activitats 2010 >>

o    Memòria d’activitats 2008-2009 >>

 

 Dret d'accés a la informació pública

 

Sol·licitud d’accés a la informació pública >> 

 

Informació addicional

 

Per qualsevol informació addicional, podeu adreçar-vos a: info@ivalua.cat

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet