Avaluació

Ivàlua duu a terme directament avaluacions quan la seva intervenció ajudi a obrir camí o a potenciar la seva pràctica a les administracions i al tercer sector. Aquest efecte es pretén assolir intervenint en àmbits d’interès prioritari per a les administracions, on l’avaluació no s’ha practicat prèviament o bé s’ha realitzat amb limitacions importants pel que fa a la disponibilitat de dades, a les finestres temporals contemplades o als mètodes emprats, entre altres.

Ivàlua desenvolupa també activitats tècniques d’anticipació i de preparació de l’avaluació, que inclouen la confecció d’agendes d’avaluació i la col·laboració en la millora de les condicions d’avaluabilitat dels programes.

L’Institut té especial interès en impulsar la realització d’avaluacions de caràcter prospectiu, preferiblement de projectes pilot que, dissenyats sobre la base del coneixement disponible, hagin de provar de forma rigorosa la seva abans d’una possible generalització.

Els informes finals d’avaluacions retrospectives completes realitzades els anys 2009 i 2010 es troben disponibles tot seguit. Els informes realitzats l’any 2011 i següents en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Barcelona requereixen l’autorització prèvia d’aquestes administracions per a la seva difusió i s’espera que estiguin disponibles en breu.

.

Avaluacions retrospectives

Polítiques actives d'ocupació

Polítiques socials

Polítiques educatives

Altres polítiques

Avaluacions prospectives

Avaluacions ex-ante

 

Agendes d'avaluacions

Assessoraments

AGENDES D’AVALUACIONS

·         Programa d’avaluacions del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència. (2011).

·         Programa d’avaluacions del foment de l’R+D+I empresarial de la Generalitat. Anàlisi d’avaluacions prèvies i recomanacions. (2011).

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet