La pobresa energètica a Catalunya

L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, Ivàlua, per encàrrec del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya ha elaborat una avaluació de necessitats per entendre i dimensionar què és i quins determinants i abast té la pobresa energètica a Catalunya. Es tracta d’un instrument imprescindible per poder dissenyar polítiques públiques que lluitin contra aquest problema de manera eficient i informada.

 En el marc d’aquesta avaluació, s’ha fet una quantificació de la pobresa energètica a Catalunya en base a diverses mètriques que s’utilitzen per a mesurar-la i s’ha elaborat un model per a fer la desagregació comarcal del fenomen. De l’estudi es deriven una sèrie de recomanacions en relació amb la informació que seria necessari obtenir per tal de millorar la manera de mesurar-la.

La documentació disponible sobre aquesta avaluació és:

Abast de la pobresa energètica. Causes, conseqüències i possibles polítiques per mitigar-la

La pobresa energètica a Catalunya. Metodologies per quantificar el seu abast i distribució geogràfica

 

Aquests dos informes es resumeixen al següent policy brief:

Resum Policy Brief: La pobresa energètica a Catalunya 

 

Aquests informes actualitzen i aprofundeixen l’anàlisi d'un informe previ d’Ivàlua del desembre de 2016:

Estimació de la pobresa energètica a Catalunya. Informe intermedi

 

louis vuitton borse louis vuitton outlet gucci sale mulberry outlet best diet pills for women hogan outlet