Si no visualitzeu correctament aquest correu, feu clic aquí >>
 
Ivàlua - Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques

JORNADA: QUÈ FUNCIONA EN EDUCACIÓ?

Agrupaments a l'aula i tutorització individual: serveixen per millorar els aprenentatges de l'alumnat?

25 de novembre de 2015

INSCRIPCIÓ                                                    jornada 2015

organització


 

 

    
                      

    

Amb la col·laboració de:
 

presentació i objectius de la jornada

L’atenció a la diversitat és part essencial dels processos d’ensenyament-aprenentatge que tenen lloc a escoles i instituts. Nens i nenes, nois i noies amb habilitats diverses, interessos, motivacions i expectatives també diverses; però també alumnat amb recursos econòmics i educatius desiguals, alumnat de nacionalitats diferents, alumnat amb discapacitats o determinats dèficits cognitius, entre altres. Tots ells són a l’aula i tots ells han de trobar a l’escola un espai d’aprenentatge i d’oportunitats.

 

Al llarg dels anys, administració, centres educatius i professorat han desenvolupat una àmplia gama d’estratègies i programes d’atenció a la diversitat, en diferents fronts: agrupació d’alumnes, adaptacions curriculars, dispositius compensatoris (dins i fora de l’aula ordinària), acció tutorial, mecanismes de seguiment i avaluació, etc. Per exemple, només en el terreny de la conformació dels grups-classe, s’han provat les agrupacions estables de nivell, els grups flexibles, les classes heterogènies de caràcter fix, els grups reduïts de reforç o acceleració, els grups reduïts de treball cooperatiu, etc.

 

Ara bé, què sabem sobre l’efectivitat de les pràctiques i estratègies d’atenció a la diversitat? Quines funcionen millor i quines pitjor? Quins impactes poden tenir sobre els diferents col•lectius d’alumnes que es troben a l’escola, i, en particular, sobre l’alumnat més vulnerable?

 

En aquesta jornada volem respondre aquests interrogants, i volem fer-ho des de la perspectiva “què funciona”, cercant respostes basades en evidències rigoroses.

 

Amb aquest propòsit, comptarem amb la presència de Robert E. Slavin, qui oferirà la conferència inaugural i qui posteriorment participarà en el debat d’una de les taules rodones. El professor Slavin és director del Center for Research and Reform in Education de la Universitat Johns Hopkins (EUA), director del Institute for Effective Education de la Universitat de York (Regne Unit), i fundador del programa Success for All als Estats Units. És considerat un dels principals promotors del moviment “què funciona en educació” als Estats Units i arreu del món, i ha estat creador de la Best Evidence Encyclopedia (http://www.bestevidence.org/).

 

La jornada inclourà la presentació de dues revisions d’evidències –sobre l’efectivitat de distintes fórmules d’agrupació d’alumnes (a càrrec de Gerard Ferrer) i sobre els programes compensatoris de caràcter individual (a càrrec de Miquel Àngel Alegre)–, així com diferents espais de debat i reflexió al voltant d’aquests temes.

 

La jornada s’adreça a totes aquelles persones i institucions vinculades al món educatiu i/o interessades a conèixer què funciona en l’àmbit de l’atenció a la diversitat: administracions educatives, equips directius i docents dels centres educatius, AMPAs, entitats de lleure educatiu, organitzacions filantròpiques, estudiants, etc.

 


data i lloc

La data de realització és dimecres 25 de novembre de 2015, al Palau Macaya, Passeig de Sant Joan 108,  08009 Barcelona.

La capacitat de la sala és de 150 persones.  Es requereix inscripció.

Es disposarà de traducció simultània anglès-català.
 

Programa

8.30 - 9.00 h

Registre de participants

9.00 - 09.30 h

sessió d'obertura


Frederic Udina, president de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques

Mònica Nadal, directora de recerca de la Fundació Jaume Bofill

09.30 - 11.15 h

Sessió PLenària
Què funciona en educació: evidències per a la millora educativa

(Sala d'actes)

Moderadora: Mònica Nadal (Fundació Jaume Bofill)

 

Ponència central

 • Què funciona en educació: una revolució tranquil•la

Robert E. Slavin, director del Center for Research and Reform in Education, Johns Hopkins University

 

Evidències per a la millora de l’aprenentatge de l’alumnat

 • Quines estratègies d’agrupament milloren els resultats de l’alumnat?

Gerard Ferrer, recercador de la Fundació Agnelli (Itàlia) i del Grup Interdisciplinar de Polítiques Educatives (Universitat de Barcelona)

 

 • Els programes de tutorització individual milloren els aprenentatges de l’alumnat desafavorit?

Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua

 

11.15 - 11.45 h

coffee - break

11.45 - 13.30 hSessió paral·lela 1
Agrupaments a les aules: millors aprenentatges per a tothom

(Sala d'actes)

Conductor: César Coll (Universitat de Barcelona)

Intervinents:

 • Robert E. Slavin (Center for Research and Reform in Education, Johns Hopkins University)
 • Jordi Serarols (Inspector d'educació)
 • Marta Buenaventura (Coordinació pedagògica i Servei d'orientació de l'Institut Anna Gironella de Mundet)
 • Josep Menéndez (Director adjunt de la Fundació Jesuïtes Educació)

sessió paral·lela 2
programes de tutorització individual: reptes des de l'escola i l'entorn

(Aules 4 i 5)

Conductora: Marta Comas (Consorci d'Educació de Barcelona)

Intervinents:

 • Rita Grané (Coordinadora Mentoria Social)
 • Jordi Valldeoriola (Servei d'Educació del Consell Comarcal d'Osona)
 • Maite Oller (Mestra d'educació infantil i formadora de la Xarxa Llegim en Parella)
 • Albert Grau (Inspector d'educació)
 

13.30 - 14.00 h

CLAUSURA

A càrrec de representants del Departament d’Ensenyament i de l’Obra Social “la Caixa”

  
 
Ponent principal
 

 

 

ROBERT SLAVIN

Robert Slavin és director del Center for Research and Reform in Education de la Johns Hopkins University, professor del Institute for Effective Education de la University of York (Regne Unit) i president de la Fundació Success for All. És un dels autors més citats en l’àmbit de les ciències de l’educació.

 

La seva recerca s’orienta a l’estudi de l’efectivitat de les pràctiques i els programes educatius, des de la convicció que les intervencions i les polítiques en educació han de basar-se en l’evidència empírica. Ha estudiat, entre d’altres, la manera de fer efectiu l’aprenentatge cooperatiu, els agrupaments i les estratègies de tutorització.

 
 
        +info>>                    

 

 

Pau Claris, 108, 4t 1a 08009 Barcelona | T. +34 93 554 53 00 | info@ivalua.cat | www.ivalua.cat

Avís legal