Butlletí de novetats

Desembre,2011

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Balanç de la primera edició del curs de formació en mètodes qualitatius per a l’avaluació

L’1 de desembre va finalitzar la 1ª edició del curs de formació en mètodes qualitatius per a l’avaluació de polítiques públiques, organitzat per Ivàlua en col·laboració amb el CRESIB i ISGloBAL (Barcelona Institute for Global Health). Hi han participat 29 persones, provinents de l’Administració de la Generalitat (16 alumnes), de les administracions locals catalanes (10), Universitats (2) i del sector de consultoria privada (1). La participació en l’àmbit de la Generalitat s’ha distribuït entre els departaments i organismes següents: Presidència (ACCD), Benestar Social i Família, Interior, Agència Catalana de Seguretat Alimentària, Economia i Coneixement, ICASS, Empresa i Ocupació, Governació i Relacions Institucionals, Ensenyament, Agència Catalana del Consum, Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.   

El curs forma part d’un itinerari de formació en mètodes i tècniques d’avaluació que Ivàlua ha posat en marxa l’any 2011, i que complementa el Cicle de formació introductòria sobre avaluació de polítiques públiques començat l’any 2009, pel qual han passat 250 professionals provinents majoritàriament del sector públic català, i en menor mesura del tercer sector i del sector privat. 

El curs ha constat de 4 sessions, segons els continguts i estructura previstos al programa  i ha estat a càrrec dels professors Jordi Sanz i Maria Roura. L’informe de valoració del curs per part dels assistents es pot consultar a la secció de Formació del Portal de recursos per a l’avaluació.

Finalització de les actuacions d’avaluació de 2011

El darrer trimestre de 2011 Ivàlua ha finalitzat informes d’avaluació en els àmbits del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI), de les polítiques actives d’ocupació adreçades a joves aturats, de les prestacions econòmiques de caràcter universal a famílies per infant a càrrec, i del Servei  Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona. En tots els casos es tracta encara de documents preliminars, que es preveu presentar i contrastar amb experts externs i amb els organismes competents al llarg dels primer trimestre de 2012, amb vistes a la confecció dels informes finals.

D’altra banda, es troben també en la mateixa fase informes relatius a l’anàlisi de condicions d’avaluabilitat i a la identificació de línies futures d’avaluació en els àmbits dels programes de foment de l’R+D+I empresarial i del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD).

Les actuacions d’avaluació desenvolupades en el marc del pla de treball 2011 d’Ivàlua han inclòs també una proposta d’avaluació del programa pilot “Cases d’Infants”, impulsat per la Fundació Acció Social Infància i el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat, així com l’avaluació intermèdia del programa Gent 3.0, de la Fundació “la Caixa”.

Dins del primer trimestre de 2012 l’Institut presentarà una memòria exhaustiva de les actuacions realitzades l’any 2011 en els àmbits de sensibilització, capacitació, avaluació, difusió i seguiment del progrés de l’avaluació.

Per a més informació sobre els objectius, línies de treball i actuacions, podeu consultar el portal de recursos per a l’avaluació.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

El CSASE avaluarà el grau d’assoliment de competències i coneixements d’alumnes de quart d'ESO

Els propers 15 i 16 de febrer es realitzarà una prova d’avaluació de quart d’ESO 2012 dissenyada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb especialistes i professors d’educació secundària. Es tracta d’una avaluació externa –aplicada pel mateix CSASE- de caràcter formatiu, que vol ser una eina al servei dels centres, del professorat i de l’alumnat per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

La prova pretén mesurar el grau d'assoliment de les competències i coneixements bàsics a 4t curs d’educació secundària obligatòria, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya (art. 59.7). El contingut de la prova es referirà a les matèries de  matemàtiques, català, castellà i llengua estrangera, i s’aplicarà a tot l’alumnat d’ESO de Catalunya excepte els nouvinguts sense domini de les llengües de la prova, els alumnes amb necessitats educatives especials amb pla individualitzat aprovat i aquells que es trobin en situació de malaltia prolongada. 

Es preveu lliurar-ne els resultats als centres educatius a finals del mes de març. No es contempla fer difusió pública dels resultats assolits a nivell de centre, però el CSASE sí preveu elaborar i difondre un informe global. 

Font: CSASE, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Més informació

 

Nova edició del Postgrau en Estratègia i Competitivitat Regional, amb un mòdul d’avaluació

El 2 de febrer començarà una nova edició del curs de Postgrau en Estratègia i Competitivitat Regional, un programa de formació d’experts en promoció econòmica  que impulsa el Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya juntament amb la Diputació de Barcelona, ACC1Ó, SOC, EAPC i Ivàlua i que té com objectiu la creació d’una xarxa d'experts en el desenvolupament econòmic regional.

L'objectiu de la xarxa és aconseguir crear sinergies entre les diferents administracions i entitats que hi participen amb la finalitat de potenciar la col·laboració en matèria de promoció econòmica. Tenint en compte la conjuntura actual, el programa vol fomentar que els agents públics i privats treballin conjuntament per optimitzar recursos i impulsar projectes innovadors que millorin l'economia de la regió. 

El postgrau va dirigit a regidors, directors/gerents i tècnics d’alt nivell d’entitats públiques o privades de l’àmbit de la promoció econòmica que tinguin capacitat per impulsar projectes transformadors en els seus territoris.  

Els continguts del curs inclouen un mòdul específic sobre disseny i avaluació d’intervencions públiques, coordinat per Jaume Blasco, analista d’Ivàlua.

Per a més informació: Sra. Maite Fibla (mfibla@globalleida.org).  

Novetats sobre avaluació al món

Es posa en marxa la V edició del Máster Iberoamericano en Evaluación de Políticas Públicas

La Universidad Internacional de Andalucía iniciarà el 13 de febrer la V edició del Máster Iberoamericano en Evaluación de Políticas Públicas. El curs s’adreça a professionals del sector públic relacionats amb la gestió, execució, seguiment i avaluació de les polítiques públiques; a professionals d’organismes internacionals, i a graduats universitaris que vulguin treballar en l’àmbit de la gestió pública.

El curs consta de 7 mòduls distribuïts en una fase virtual i en una fase presencial, amb continguts que donen una visió panoràmica de l’avaluació de polítiques i programes, i els principals enfocaments, mètodes i tècniques. El Máster finalitza amb un mòdul d’experiències pràctiques d’avaluació i una fase posterior d’investigació en la que s’ha de desenvolupar un treball final.

Font: Sociedad Española de Evaluación

Més informació

Disponibles on-line les ponències presentades a la 20ª Conferència anual de la Societat Quebequesa d’Avaluació

El 18 de novembre de 2011 es va celebrar a la ciutat de Quebec (Quebec, Canadà), la 20ª Conferència de la Société Québécoise d’Évaluation de Programmes, amb el títol L’Évaluation, quand il faut dépasser les programmes (L’Avaluació, quan cal anar més enllà dels programes).

Sota aquest enunciat, les ponències presentades es van centrar especialment en experiències d’avaluació multinivell o multiprograma, així com d’iniciatives puntuals o dutes a terme en un territori determinat, en el marc d’un programa més ampli, i dels reptes que impliquen aquest tipus d’actuacions per a l’enfocament, les fonts d’informació i els mètodes i tècniques d’avaluació.

Les ponències s’han posat recentment a disposició del públic al web de la SQEP.

Font: SQEP

Noves adquisicions del Centre de documentació

Anàlisi d'impacte (Política pública)

 

La Evaluación de impacto en la práctica / Gertler, Paul J.; [et.al.] .-- Washington: World Bank, 2011.

Anàlisi d'impacte (Política pública) ; Desenvolupament econòmic - Projectes - Avaluació

 

Avaluació educativa

 

The Program evaluation standards: a guide for evaluators and evaluation users / Yarbrough, Donlad B.; Shulha, Lyn M.; Hopson, Rodney K.; [et.al.] .-- Thousand Oaks: Sage, 2011.

Avaluació educativa