Butlletí de novetats

Desembre,2014

Novetats d’Ivàlua

Publicats els materials de la jornada sobre "L’efectivitat de les Polítiques Actives d’Ocupació a debat"

El 9 de desembre  es va celebrar al Palau Macaya de Barcelona la Jornada "L’efectivitat de les Polítiques Actives d’Ocupació a debat", organitzada per Ivàlua amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”. 

L’acte, al qual van assistir 140 persones, va ser presentat pel president d’Ivàlua, Frederic Udina, pel secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, Joan Aregio i pel director del Palau Macaya, Josep Ollé i va comptar amb la presència d’experts en economia laboral que van analitzar tant el mercat laboral al nostre  país com l’efectivitat de les polítiques actives d’ocupació que s’estan portant a terme.

Les ponències presentades, a càrrec d’aquests experts nacionals i internacionals, especialment d’àmbit europeu, així com altres materials de la jornada ja es troben disponibles al portal de recursos per a l’avaluació.

L’any passat Ivàlua ja va publicar una Guia titulada Avaluar l’impacte de les polítiques actives d’ocupació. Aquesta Guia  que forma part de la col·lecció Ivàlua de guies pràctiques, elaborada per David Casado i Federico Todeschini, analistes d’Ivàlua, amb el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, tenia el propòsit d’explicar a una audiència no especialitzada, els principals aspectes de l’avaluació d’impacte, posant un èmfasi especial en la seva aplicació en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació (PAO)  i us la podeu descarregar al portal de recursos per a l’avaluació i també a Issuu.

Celebrat el Seminari de cloenda del Cicle de diàlegs sobre “Noves formes de filantropia i transformació social”

Els passat mes d’octubre es va inaugurar al Palau Macaya  de Barcelona el Cicle de Diàlegs sobre “Noves formes de filantropia i transformació social” que ha organitzat Ivàlua conjuntament amb l’Obra Social “la Caixa”.  Aquest  Cicle es va cloure el dia 2 de desembre amb un Seminari sota el títol “Noves formes de filantropia: aprenentatges i implicacions pràctiques”, amb l’objectiu de recollir les principals conclusions del Cicle de Diàlegs i traduir-les en forma d’implicacions i reflexions pràctiques per al context català.

Hi van participar 28 persones vinculades a fundacions i organitzacions filantròpiques, entitats del tercer sector, diferents nivells de l’administració pública, món de la consultoria i àmbit acadèmic, que cobrien una àmplia representació de les formes de fer filantropia avui dia, així com dels sectors (social, cultural, educatiu, científic, ambiental, cooperació, etc.) als quals s’adreçava,  i que van  reflexionar sobre els reptes principals que té plantejats l’activitat filantròpica avui i a casa nostra, tant amb relació al seu propi funcionament com en la seva interacció amb la política pública, així com establir un conjunt de recomanacions i propostes d’acció encarades a abordar els reptes detectats.

Podeu consultar els materials del Cicle de diàlegs al portal de recursos per a l’avaluació.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Aprovació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern

El ple del Parlament va aprovar el passat 18 de desembre la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el text de la qual  ja es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el dia 31 del mateix mes, i entrarà en vigor d’aquí a sis mesos. El món local, però, disposarà d'un any abans no hagi d'aplicar el títol segon, relatiu a la transparència i el portal.

La llei, elaborada en ponència conjunta de tots els grups, regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés dels ciutadans a la informació i la documentació públiques. Té per objecte establir els principis i les obligacions de bon govern d'acord amb els quals han d'actuar els alts càrrecs i el personal al servei de l'administració, aplicar el govern obert i fomentar la participació i la col·laboració ciutadanes.

La llei també crea un portal de transparència, un registre de grups d'interès i la comissió de garantia del dret d'accés a la informació pública; regula el silenci administratiu positiu i l'exercici del dret d'accés a la informació a partir dels setze anys; fixa en un mes el termini per resoldre les peticions, i estableix un sistema de garanties i reclamacions i un règim sancionador, que inclou, per exemple, multes de fins a 12.000 euros i la destitució d'alts càrrecs per infraccions molt greus. Així mateix, atorga al Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes i l'Oficina Antifrau la facultat de vetllar pel compliment de les obligacions i els drets que estableix. A més, el Síndic de Greuges tindrà la competència per avaluar-ne el compliment, i anualment haurà de presentar un informe general sobre aquesta qüestió a la cambra.

La iniciativa és aplicable a la Generalitat, l'administració local, el Parlament i els òrgans estatutaris, les universitats, els grups d'interès, les persones físiques o jurídiques que presten serveis públics o que reben fons públics, els partits polítics, les organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions.

FONT: Parlament de Catalunya

Nou informe de la Central de Resultats: Àmbit hospitalari

Recentment s’ha publicat un nou informe de la Central de resultats: Àmbit hospitalari, amb dades de 2013 que mostra i compara els resultats dels hospitals del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT).  En aquesta edició, l’informe inclou alguns indicadors més específics, així com també s’incorporen per primer cop alguns registres, com és el cas del registre del codi infart o del registre d’artroplàsties (RACat), que permeten obtenir indicadors molt més precisos dels resultats de l’atenció a aquestes patologies. També s’hi ha afegit un tema nou com és l’ús de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

També s’han publicat noves edicions dels informes dels àmbits d’atenció primària, sociosanitari, salut mental i addiccions.

Els informes de la Central de Resultats, que s’engloba dins de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l’AQuAS, van dirigits a ciutadans, professionals, gestors i òrgans de govern de les entitats proveïdores del sistema, amb la finalitat d’estimular la millora contínua de la qualitat dels serveis. Són també un instrument de transparència i rendiment de comptes similar als emprats per altres països de l’OCDE. 

Els informes van acompanyats de l’accés a les dades obertes en XLSX que es poden descarregar, així com també es pot accedir a taules dinàmiques per centres.

Més informació

FONT: Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

Novetats sobre avaluació al món

2015 declarat Any Internacional de l’Avaluació

EvalPartners, va anunciar en la Tercera Conferència Internacional sobre la capacitat avaluadora nacional organitzada a  São Paulo, Brasil, els mesos de setembre – octubre de 2013, que el 2015 havia estat declarat  Any Internacional de l’Avaluació (EvalYear).

L’objectiu de la designació de 2015 com a Any Internacional de l’Avaluació és el de defensar i promoure l’avaluació i les polítiques basades en l’evidència a nivell internacional, regional, nacional i local.

L’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques s’ha adherit a aquesta iniciativa.

FONT: Evalpartners

Revisió de les Open Access Guidelines for research results

El mes de desembre s’ha publicat la revisió de les Open Access Guidelines for research results,  del Consell Europeu d’Investigació (ERC- European Research Council). L’ERC que té com a missió principal el donar suport a l’excel·lència en la recerca en el camp de la ciència, promou el principi d’accés obert a la producció editorial de la investigació com a part fonamental també de la seva missió.

Podeu consultar el document de la revisió de les Guidelines en aquest enllaç: http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Open_Access_Guidelines-revised_2014.pdf

Ara fa just un any que la Comissió Europea  va publicar també les «Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020» que desenvolupaven el concepte d’accés obert que s’inclou dins el seu programa Horizon 2020.

FONT: European Research Council

Inaugurat el Portal de la transparència del Govern d’Espanya

El passat 11 de desembre el govern espanyol va posar en funcionament el Portal de la transparència, d’acord amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, que té per objectiu ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

El portal conté informació institucional, organitzativa, de planificació, de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística, prevista per la Llei, corresponent als ministeris, organismes autònoms, entitats públiques empresarials, agències estatals i entitats de dret públic.

Més informació

 FONT: Portal de la Transparencia del Gobierno de España

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Disponible el vídeo-resum del 3r debat sobre #NovaFilantropia http://vimeo.com/115255850  // +info del Cicle http://bit.ly/1scyxLO 

Disponibles alguns materials de la Jornada sobre #EfectivitatPAO ponències http://bit.ly/1ACP6Tx  i fotografies http://bit.ly/13WUEMI 

David Casado, analista d'Ivàlua parla a #illarobinson El Punt Avui TV, sobre #EfectivitatPAO http://bit.ly/13ffTYI  minut 32’:21''

Llegint article a @PerfilCiutat on es fa referència a la Jornada sobre #avaluaciolocal organitzada per @Ivalua_Cat http://bit.ly/1zPF7rm

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Filantropia

  Philanthropy and the Philanthropy Sector: an Introduction / Schuyt, Theo N. M. .-- Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2013. Filantropia
 

Investigació qualitativa

  Writing up Qualitative Research / Wolcott, Harry E. .-- Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2009. Investigació qualitativa ; Avaluació - Metodologia