Butlletí de novetats

Desembre,2016

Novetats d’Ivàlua

Ivàlua publica l’informe “Estimació de la pobresa energètica a Catalunya”

L’informe “Estimació de la pobresa energètica a Catalunya” té un doble objectiu, en primer lloc fer una aproximació al nombre de persones i llars en situació de pobresa energètica i en segon lloc, dimensionar  el cost pressupostari de donar cobertura a les persones que es troben en aquesta situació a Catalunya.  Es tracta d’un document provisional que forma part dels treballs impulsats per la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i que Ivàlua duu a terme en l’àmbit de la pobresa energètica i l’objectiu és comptar amb millors eines per mesurar aquesta problemàtica i així contribuir a unes decisions més informades per part dels poders públics en aquest àmbit.

Disponibles les traduccions en castellà i anglès del número 5 de la sèrie “Què funciona en educació?”

Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill han publicat recentment les traduccions en castellà i anglès del darrer número de la sèrie “Què funciona en educació?”, sobre programes d’educació socioemocional i de competències autoregulatives i metacognitives a l’aula.

Aquest número de la col•lecció reflexiona sobre el convenciment que existeix al món educatiu actualment que, al costat de les competències cognitives “clàssiques”, relacionades amb àrees curriculars com les matemàtiques o la llengua, hi ha un altre tipus d’habilitats de gran transcendència per al desenvolupament personal i les oportunitats socials dels infants i els joves del segle xxi: són, d’una banda, les denominades habilitats socials i emocionals, i de l’altra, les competències metacognitives i regulatives.

Ivàlua convoca la provisió d'un lloc de treball de responsable d'administració i recursos

Convocatòria responsable d'administració i recursos - Més informació  >>

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Catalunya millora en competència científica a les proves PISA

Els resultats de l’informe PISA mostren que Catalunya ha millorat en competència cientificotecnològica, amb 12 punts més respecte l’anterior edició de 2012. Aquesta és una de les principals conclusions dels resultats de l’informe PISA que avalua cada tres anys les competències matemàtica, científica i comprensió lectora, i que en aquesta ocasió ha prioritzat l’àmbit científic i tecnològic –el 50% del total de les proves-.

El PISA ha avaluat els estudiants de 15 anys triats aleatòriament, de 72 països i regions del món, i a Catalunya la mostra avaluada ha estat de 1.769 alumnes de 52 centres educatius d’arreu del país. La puntuació en competència científica és de 504 punts, en comprensió lectora de 500 i en competència matemàtica també de 500 punts. Respecte l’anterior edició celebrada el 2012, el resultat dels centres catalans avaluats és equivalent en comprensió lectora i superior en matemàtiques. 

FONT: govern.cat i OECD

L’Agència de Transparència de l’AMB ha organitzat el 1r seminari internacional de transparència “El nou paradigma de la transparència metropolitana: reptes del bon govern”

El passat mes de desembre l’Agència de Transparència de l’AMB (Àrea Metropolitana  de Barcelona) va organitzar, en el marc de la formació continuada, un seminari comparat sobre els reptes de la transparència aplicada a l’àmbit metropolità. El canvi de paradigma que ofereix la transparència i el bon govern té un abast en què és imprescindible l’intercanvi de les bones pràctiques. Hi ha qüestions controvertides com les dades massives o bigdata i la protecció de dades personals, el dret d’accés, el coneixement dels diversos models, la consciència de les dificultats en els processos de canvi de governança, les formes de contractació pública, i les noves dinàmiques de relació entre públic i privat a través de l’exigència de transparència i ètica pública. Per això  experts, acadèmics i responsables públics van participar en una àgora de reflexió compartida amb la ciutadania que ha de permetre avançar en consensos i accions de progrés.

Més informació>>

FONT: Agència de Transparència de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona)

II Congrés de Govern Digital

Els dies 25 i 26 de gener de 2017, se celebrarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) el II Congrés de Govern Digital, renovat i amb un contingut pensat en les necessitats actuals del sector.

Aquesta segona edició neix recollint tot el llegat positiu de la primera, celebrada el 2015, i incorpora noves perspectives de coneixement i debat. Es pretén que les empreses col·laboradores tinguin un paper destacat en l’aportació d’idees i projectes que serveixin com a punt d’unió entre sector públic, empreses i assistents. L’objectiu, doncs, és que les empreses patrocinadores puguin consolidar la relació amb el sector públic i tinguin un retorn de la inversió.

El Congrés està coorganitzat per la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret i el Consorci AOC, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. Va dirigit a alts càrrecs, tècnics d’àrees i serveis involucrats en la transformació de les administracions públiques de Catalunya i, molt especialment, a aquells actors que lideren i participen en aquesta transformació. També tenen cabuda al congrés les empreses vinculades al sector públic, sobretot aquelles dedicades a programari, maquinari, consultoria i assessorament.

Més informació >>

FONT: governdigital.cat

Novetats sobre avaluació al món

Noves publicacions sobre Salut i Educació de l’OECD

Recentment  l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ha publicat dos nous informes sobre l’estat de la salut i l’educació a Europa. El primer, “Health at a Glance 2016” proporciona comparacions internacionals sobre l'estat de salut, factors de risc per a la salut, dades de la despesa en salut, accés a l'atenció i la qualitat de l'atenció. Espanya, se situa en primer lloc respecte a l'esperança de vida per davant de la resta de 28 països europeus, després de millores estables en les últimes dècades. Tot i això, més de la meitat dels anys viscuts a partir dels 65 anys es viuen amb algun tipus de problema de salut o discapacitat, el que augmenta la pressió en els sistemes de salut i les cures a llarg termini.
Més esforços són necessaris per reduir factors de risc per a la salut, promoure un envelliment més saludable i reduir les desigualtats sanitàries entre els diferents grups socioeconòmics.

El segon, “Education at a Glance: OECD Indicators” és el títol d’una nova entrega de la publicació de l’OECD, que ofereix una  visió panoràmica i una comparativa internacional dels resultats del sector de l’educació a tot el món. Proporciona dades sobre l'estructura, les finances i el rendiment dels sistemes educatius en els 35 països de l'OECD i altres països associats.

FONT:  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Nova edició de l’Índex de Transparència de Comunitats Autònomes de Transparency International Espanya (INCAU)

Catalunya obté 98,1 punts en l’Índex de Transparència de Comunitats Autònomes de Transparency International Espanya (INCAU). Aquest Índex té un doble objectiu: d'una banda, realitzar una avaluació del nivell de transparència dels governs de les diferents comunitats autònomes, i de l’altra, impulsar i propiciar l'augment de la informació que aquestes institucions ofereixen als ciutadans i la societat en el seu conjunt.

En aquesta quarta edició s'ha procedit a l'avaluació de la transparència de les disset comunitats autònomes espanyoles, o més concretament dels governs responsables d'aquestes CCAA. El procediment es basa fonamentalment en contrastar si aquestes institucions publiquen la informació relativa a un conjunt de 80 indicadors, que tracten d'abastar les àrees més importants de la informació que els responsables del govern d'una comunitat autònoma haurien de posar públicament a disposició de la societat. En la selecció d'aquests 80 indicadors hi ha col·laborat especialistes i tècnics de nombroses institucions.

Més informació >>

FONT: Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU)

It Ain’t What You Give, It’s The Way That You Give It, nova publicació de Caroline Fiennes

Carolinne Fiennes, directora de Giving Evidence (Regne Unit) acaba de publicar un nou llibre titulat It Ain’t What You Give, It’s The Way That You Give It, una guia sobre la importància de l’impacte i l’evidència en les diferents formes de la filantropia. L’autora va participar en la taula “Actors, missió i instruments de la nova filantropia” dins els diàlegs sobre noves formes de filantropia i transformació social, organitzats per Ivàlua amb la col•laboració de l’Obra Social “la Caixa”, el 2014.

Podeu recuperar els materials dels diàlegs així com una entrevista que li va realitzar Miquel Àngel Alegre, analista d’Ivàlua, en aquest enllaç >>.

FONT: Giving Evidence

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Ciències socials - Metodologia

  Identification Problems in the Social Sciences / Manski, Charles F. .-- Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1995. Ciències socials - Metodologia