Butlletí de novetats

Febrer,2012

Sumari

Novetats d’Ivàlua

L’Institut amplia l’oferta de formació en mètodes i tècniques per a l’avaluació

Ivàlua ha iniciat la difusió de l’oferta de cursos en mètodes i tècniques d’avaluació de polítiques públiques per a l’any 2012 i ha obert el període d’inscripció al Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques, que s’organitza per quart any consecutiu.

L’Institut oferirà aquest any noves edicions dels cursos de formació en mètodes quantitatius i en mètodes qualitatius per a l’avaluació, iniciats l’any 2011 amb molt bona acollida. Així mateix, el 2012 es preveu completar l’oferta de formació tècnica amb un curs sobre mètodes quantitatius per a l’avaluació d’impacte i un curs de formació en avaluació econòmica.

La formació que ofereix l’Institut respon a l’objectiu de promoure la pràctica sistemàtica de l’avaluació de polítiques públiques i programes socials a Catalunya. Amb aquesta finalitat, els cursos pretenen sensibilitzar i capacitar tècnicament responsables i tècnics d’organismes públics i del tercer sector.

La formació està oberta també a la participació de personal investigador de les universitats i a professionals de la consultoria privada que vulguin perfeccionar els seus coneixements en la matèria i oferir serveis d’avaluació a les administracions i tercer sector.

Les publicacions d’Ivàlua, ara també a Issuu

Issuu és una plataforma de publicació digital que permet visualitzar els documents de manera ràpida, pràctica i senzilla. La majoria de publicacions que es troben disponibles al portal de recursos per a l'avaluació http://www.ivalua.cat, ara també es poden consultar en aquest nou format:

  • Les Guies pràctiques d'avaluació de polítiques públiques (en català i castellà)
  • Els Informes d'avaluació (en català i castellà)
  • Les Notes breus dels Informes d'avaluació (en català i castellà)
  • Els Resums executius dels Informes d'avaluació (en català i castellà)
  • Els números de la revista Avaluació per al bon govern (en català i castellà)
  • etc.

 

Més informació

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Mesures d’avaluació del PDPA 2012 – 2013 aprovat pel SOC

El 16 de febrer el Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya va aprovar un Pla de Desenvolupament de les Polítiques Actives d’Ocupació de Catalunya (PDPA) 2012–2013, emmarcat en l’Estratègia catalana per a l’ocupació 2012-2020. El PDPA es defineix com l’instrument per impulsar un model de planificació, execució i avaluació de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya que articuli els serveis públics d’ocupació i n’impulsi la qualitat.

El document conté una secció dedicada a mesures per a la innovació i la modernització, dins de la qual se n’inclouen algunes d’específiques sobre prospecció, anàlisi, planificació i avaluació de les polítiques actives d’ocupació. En concret, el document preveu el disseny d’un model d’avaluació per al Servei d’Ocupació de Catalunya, que serveixi per valorar l’eficàcia i l’eficiència de els polítiques gestionades pel SOC en el marc del PDPA. Addicionalment, i entre altres mesures, la secció contempla la consolidació del sistema d’informació de les PAO (SIPAO), tot incorporant i integrant la totalitat de les dades relatives als diferents programes al sistema, la qual cosa pot comportar una millora substancial de les condicions d’avaluabilitat en aquest sector d’intervenció pública.

 

Més informació

Novetats sobre avaluació al món

Nou impuls a l’avaluació a la proposta de pressupost 2013 del president Obama

En el marc del procés d’elaboració i aprovació dels pressupostos del Govern Federal dels Estats Units per l’exercici fiscal de 2013, la proposta de pressupost presentada recentment per l’Oficina del President dóna un nou impuls a l’avaluació de polítiques i programes federals.

L’estratègia d’avaluació i anàlisi –que s’exposa al volum relatiu a Analytical Perspectives-  reitera el compromís amb una pràctica constant d’avaluació que porti a la millora - o, si escau, supressió- de programes que no funcionen, i que fomenti la cerca constant de noves fórmules d’intervenció més cost-efectives, a través de l’experimentació i l’avaluació.

Amb aquesta finalitat, el document manté l’aposta d’anys anteriors per avaluacions rigoroses d’impacte mitjançant l’ús de models experimentals o quasi experimentals, combinades amb l’anàlisi estadística de necessitats i cobertura dels programes, avaluació qualitativa i sistemes de monitoratge robustos que permetin seguir-ne el funcionament.

Es fa èmfasi en el desenvolupament de capacitat per a l’avaluació a les agències federals, i en particular en la necessitat de millorar la disponibilitat de dades, promovent la integració horitzontal de registres de diferents agències i també el creuament de dades administratives amb dades d’enquestes. Aquestes mesures, a més de fer factibles avaluacions d’impacte i econòmiques completes i rigoroses, redueixen ostensiblement el seu cost procurant al mateix temps el màxim aprofitament dels registres administratius.

El document inclou també referències a bones pràctiques com  l’Investing in Innovation Fund (i3) del Departament d’Educació, o el model Pay for Success, un espai de col·laboració entre l’estat i entitats filantròpiques per promoure la innovació basada en l’evidència en la prestació de serveis a les persones.

Més informació

Publicat un nou Informe d’avaluació de l’AEVAL

L’Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) ha publicat al seu web l’informe “Evaluación de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de Salud” (ECP-SNS).

L'Estratègia de Cures Pal·liatives, aprovada pel Consell Interterritorial de Salut l’any 2007, té com a missió: "millorar la qualitat de l’atenció prestada als pacients en situació avançada / terminal i els seus familiars, promovent la resposta integral i coordinada del sistema sanitari a les seves necessitats i respectant la seva autonomia i valors” Amb aquesta finalitat, l’Estratègia fixa com a objectiu prioritari i explícit:" establir compromisos apropiats, viables i mesurables per part de les CCAA per contribuir a la homogeneïtat i millora de les cures pal·liatives en el Sistema Nacional ".

L’avaluació s’estén al conjunt de l’estat –tot incloent un estudi de cas sobre Astúries-, abasta el període 2007 – 2010 i analitza el disseny, la implementació i els resultats de l’ECP-SNS. L’informe inclou 23 recomanacions de millora referides, entre d’altres, a la definició de la població diana, la cobertura, aspectes relacionats amb l’organització i prestació dels serveis i, també, amb la planificació i la pròpia avaluació de l’estratègia en els propers anys.

FONT: AEVAL

Més informació

S’obre el període de presentació de comunicacions i ponències a les conferències de les societats europea i americana d’avaluació

Ja s’ha obert el període de presentació de propostes  a la Conferència bianual de la Societat Europea d’Avaluació, que se celebrarà a Helsinki els dies 3 a 5 d’octubre de 2012, sota el títol: Evaluation in the Networked Society: New Concepts, New Challenges, New Solutions, i a la Conferència anual de la Societat Americana d’Avaluació, que se celebrarà a Minneapolis, Minnesota del 24 al 27 d’octubre de 2012, amb el títol: Evaluation in Complex Ecologies Relationships, Responsibilities, Relevance.

Els terminis finalitzen el proper 15 de març en el cas de la EES i el 16 de març  en el cas de l’AEA.

FONT: EES, AES

Més informació EES

Més informació AEA

Noves adquisicions del Centre de documentació

Avaluació

 

Multiple account benefit-cost analysis: a practical guide for the systematic evaluation of project and policy alternatives / Shaffer, Marvin .-- Toronto: University of Toronto Press, 2010.

Avaluació ; Cost-eficàcia

 

Ciències polítiques

 

The Science of science policy: a handbook / Husbands Fealing, Kaye, ed.; [et.al.] .-- Stanford, California: Standford University Press, 2011.

Ciències polítiques

 

Investigació quantitativa - Metodologia

 

Best practices in quantitative methods / Osborne, Jason W., ed. .-- Thousand Oaks: Sage, 2008.

Investigació quantitativa - Metodologia