Butlletí de novetats

Gener,2013

Novetats d’Ivàlua

Introducció a l’avaluació dels equips gerencials de l’Ajuntament de Barcelona

A petició de l’Ajuntament de Barcelona, Ivàlua ha dissenyat un curs de formació a mida per als equips gerencials de diverses àrees de l’Ajuntament, el qual s’està impartint des de desembre de 2012. El curs es titula Conceptes bàsics i usos de l’avaluació de polítiques i programes i s’imparteix en sessions d’un matí, en les quals es fa una introducció sobre què és l’avaluació i per a què pot servir, i es presenten els diferents tipus d’avaluació. Dins d’aquests, s’introdueix l’avaluació d’impacte, fent referència als mètodes d’experimentació social que s’estan prioritzant actualment en l’entorn internacional. També es presenten casos pràctics d’avaluació amb diferents enfocaments i en sectors d’interès per les diferents àrees.

Les sessions impartides els mesos de desembre i gener s’han adreçat als equips directius de les gerències d’Economia, Empresa i Ocupació; Qualitat de Vida, Igualtat i Esports; Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació, Prevenció, Seguretat i Mobilitat, i Recursos. 

Participació en un projecte d’assistència tècnica en aigua i sanejament a Haití

A finals d’octubre de 2012, Ivàlua va iniciar una col·laboració en el Programme de réforme et investissements dans le secteur de l’eau potable et de l’assainissement en Haïti, finançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En concret, Ivàlua s’ha integrat temporalment en un equip d’assistència tècnica internacional a la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA), conformat per les empreses SGS, Euroestudios i Sers.

La DINEPA depèn del Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications del Govern d’Haití, i és l’organisme responsable d'assegurar la provisió de serveis d’aigua potable i de sanejament a la població, en el marc d’un procés de reforma iniciat l’any 2009.

El paper d’Ivàlua consisteix a valorar críticament la situació actual de desenvolupament del sector i de la DINEPA, i fer una proposta de reorganització d’aquest organisme que redundi en una major efectivitat en l’assoliment de la seva missió.

Més informació: web DINEPA / web programa AECID

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Recerca avaluativa sobre les diferències en els resultats educatius de nois i noies a Catalunya

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya ha publicat un treball de recerca sobre els resultats educatius de nois i noies a Catalunya, en col·laboració amb els instituts de ciències de l’educació de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona.

El treball té per objectiu contribuir al debat sobre l’existència de les desigualtats de gènere a l’àmbit educatiu, tant des del punt de vista dels factors que hi incideixen com des de l’anàlisi dels resultats educatius obtinguts. Amb aquesta finalitat, es revisen les principals investigacions internacionals sobre el gènere i l’educació i, en aquest marc, s’analitzen alguns resultats educatius de nois i noies de Catalunya a partir de les proves internacionals PISA (Programme for International Student Assessment) dels anys 2003, 2006 i 2009, i també de les avaluacions externes de finals d’etapa (proves de competències bàsiques de sisè de primària i de quart d’ESO).

Les conclusions de la recerca constaten, per una banda, una tendència a la baixa en les taxes d’abandonament prematur, tot i que aquestes se situen encara, amb un 26% l’any 2011, molt per sobre del 10% fixat com a objectiu pel 2020 a la UE. La diferència entre nois i noies se situa al voltant dels 10 punts al llarg del període estudiat, i és sempre favorable a les noies.

Quant a la influència del gènere en el rendiment educatiu, l’estudi conclou que aquest factor hi té un pes escàs, mentre que altres variables vinculades a la composició social dels centres o a les expectatives del professorat semblen tenir molta més capacitat explicativa de les diferències.   El funcionament del centre, el lideratge de l’equip directiu i l’equip docent, el clima escolar o les pràctiques pedagògiques són variables que també incideixen en els resultats.

Més informació

FONT: Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu

El Departament de Salut publica una avaluació d’impacte econòmic de les polítiques de seguretat viària

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha publicat l’Avaluació de l’impacte econòmic de deu anys de polítiques de seguretat viària a Catalunya, realitzada per un equip d’investigadors de l’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Institut de Medicina Legal de Catalunya. L’estudi constata una reducció del 57% en la mortalitat per lesions per accidents de trànsit en el període 2000-2010, que ha suposat l’estalvi de 2.909 vides humanes, una reducció del 40% en el nombre d’ingressos hospitalaris per aquesta causa i de més del 50% en el nombre de col·lisions amb víctimes mortals. A partir d’aquesta constatació, l’estudi porta a terme una anàlisi cost-benefici, quantificant el valor econòmic del nombre d’esdeveniments evitats (ingressos hospitalaris, transports en ambulància, autòpsies, atenció especialitzada, adaptació a la dependència, intervenció dels cossos de policia i de bombers, assistència en carretera, costos administratius, etc.). L’avaluació arriba a la conclusió que l’impacte econòmic de les polítiques de seguretat viària dutes a terme els darrers 10 anys ha estat de 18.000 milions d’euros, dels quals prop del 97% corresponen a costos indirectes (baixes laborals dels lesionats, dels seus cuidadors i morts).

Més informació

Novetats sobre avaluació al món

VIII Conferència Biennal Internacional de la SEE (25 i 26 de febrer)

La Sociedad Española de Evaluación de Políticas celebrarà la seva pròxima Conferència Biennal Internacional d‘Avaluació  de Polítiques Públiques a  Sevilla, els dies 25 i 26 de febrer de 2013, sota el títol “Evaluación, Transparencia y Democracia”. En aquesta  Conferència es farà també  la presentació de la Càtedra "Carlos Román" d‘Avaluació de Polítiques Públiques. L’octubre de 2010, David Casado, analista d’Ivàlua, ja va rebre el I Premio de Investigación Carlos Román, convocat per la mateixa Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, el Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad de Sevilla i l‘Instituto de Estudios de Economía, Evaluación y Empleo, per l’Informe d’avaluació del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció.

Més informació

FONT: Sociedad Española de Evaluación (SEE)

Disponibles les presentacions del Dhaka Colloquium on Systematic Reviews in International Development

Del  10 al 14 de desembre es va celebrar a la ciutat de Dhaka, el Dhaka Colloquium on Systematic Reviews in International Development, organitzat per la  BRAC University, en col·laboració amb el CIDA, 3ie i ICDDR B-, sota els auspicis de la Campbell Collaboration and International Development Coordinating Group.  

Va reunir a 130 investigadors i responsables polítics de 31 països, que van poder constatar que les revisions sistemàtiques poden oferir lliçons valuoses per als formuladors de polítiques i directors de programes. La conferència va estar precedida per tallers d’iniciació  i perfeccionament en la producció de revisions sistemàtiques.

Les ponències ja s’han posat a disposició del públic al web del 3ie.

FONT: 3ie

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Via The Guardian: menys formularis, més diàleg i el compromís per escrit de buscar feina milloren la inserció laboral http://ves.cat/b7c5

Estudi demostra que avaluació del professorat pot repercutir positivament en el rendiment a llarg termini dels alumnes http://ves.cat/cc_x

Joshua Angrist del MIT: ‘els dissenys experimentals descobreixen quins aspectes fan millors escoles’ http://goo.gl/L45it

Llegint ‘The Right Skills for the Job?: Rethinking Training Policies for Workers’ via World Bank http://goo.gl/ITUvs

Guia per a realitzar experiments aleatoris en programes educatius http://ves.cat/cjfi

Per aprendre del que no funciona, llegint ‘Learning from Experiments that Never Happened’ via World Bank http://goo.gl/VqpWO

Coalition4evidence ofereix un curs online per decisors polítics sobre política basada en l’evidència http://goo.gl/U7SOQ

Guia online per l’avaluació d’impacte de la formació professional via OIT http://goo.gl/YZN9h

Slavin fa una crida a invertir els diners públics en programes educatius amb prou evidències d’efectivitat http://ves.cat/crhc

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Avaluació

  Evaluación de políticas públicas (Núm. monográfico de "Presupuesto y gasto público") .-- Madrid: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Instituto de Estudios Fiscales, 2012. Avaluació ; Política pública - Avaluació
 

Educació

  Grade expectations: how marks and education policies shape students' ambitions, PISA / OECD .-- Paris: OECD Publishing, 2012. Educació ; Política pública
 

Estat del benestar - Avaluació

  Los Estados del bienestar en la encrucijada: políticas sociales en perspectiva comparada / Del Pino, Eloísa, ed.; Rubio Lara, Mª Josefa, ed. .-- Madrid: Tecnos, 2013. Estat del benestar - Avaluació