Butlletí de novetats

Juliol-Agost,2013

Novetats d’Ivàlua

Nomenament de Frederic Udina com a nou president d'Ivàlua

El Consell Rector d’Ivàlua va aprovar per unanimitat, el passat 16 de juliol, nomenar nou president de l’Institut, Frederic Udina, professor d’estadística de la Universitat Pompeu Fabra i actual director de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Udina pren el relleu a Josep Maria Vallès, catedràtic emèrit de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona, que deixa el càrrec després de cinc anys i mig al capdavant de la institució, per finiment del mandant d’acord amb el que estableixen els estatuts d’Ivàlua. 

El projecte de futur per a l’Institut presentat pel professor Udina al Consell Rector gira entorn d’un doble objectiu: refermar les tasques d’avaluació de polítiques públiques, i impulsar la recerca i la formació en aquest àmbit. Pel que fa a l’impuls de la recerca, Udina ha ressaltat l’interès per reforçar la col·laboració que ja existeix entre l’Ivàlua i l’Idescat, com a proveïdor d’informació estadística imprescindible per a la tasca d’avaluació.

Més informació

Jornada Internacional "La intuïció no és suficient. Innovació basada en evidències: el paper de l'avaluació i dels experiments socials"

Ivàlua organitza, amb el suport de l’Obra Social “la Caixa” una Jornada Internacional sota el títol "La intuïció no és suficient. Innovació basada en evidències: el paper de l'avaluació i dels experiments socials", que se celebrarà a Barcelona el proper 26 de setembre. 

La Jornada té per objectiu presentar i sotmetre a discussió els conceptes d’innovació basada en evidències i d’experiments socials, així com iniciatives per a la institucionalització d’aquestes pràctiques a Europa i als Estats Units, tant en el sector públic com en el tercer sector. En darrera instància, es pretén obrir el debat sobre l’oportunitat d’adoptar aquestes pràctiques a Catalunya i sobre la forma de fer-ho, tant pel que fa als sectors a prioritzar –educació, serveis socials, promoció econòmica...- , com als actors i els instruments a emprar. 

Més informació

Nou article d’Ivàlua a Agenda Pública i al Blog de la LSE

Miquel Àngel Alegre i Federico Todeschini, analistes d’Ivàlua, han publicat recentment l’article “Jóvenes NINI, la medida del problema”. La publicació parteix de la presentació realitzada sobre aquesta qüestió en la Jornada internacional “Els joves NINI: Com evitar una generació perduda?” organitzada per Ivàlua, amb el suport de l’Obra Social “la Caixa”, i celebrada a Barcelona el passat mes de juny. La London School of Economics, per la seva part, s’ha fet ressò de la publicació d’aquest article al seu blog EUROPP

S’hi presenten les diverses qüestions debatudes a la Jornada, que van des de l’abast de la problemàtica (atur juvenil, abandonament escolar prematur, joves vulnerables, etc.) a l’efectivitat dels programes d’activació que tracten d’afrontar-la (activació educativa i/o laboral), així com les diferents conclusions que s’hi van poden destil·lar. 

Podeu llegir aquí l’article complet i consultar els materials de la Jornada

Cursos de formació d’Ivàlua pel darrer trimestre de 2013

L’oferta formativa d’Ivàlua prevista pel darrer trimestre de l’any inclou tres cursos, dos dels quals ja tenen la matrícula oberta. Es tracta del Curs d’Introducció a l’Avaluació Econòmica, que tindrà lloc a Barcelona el proper més d’octubre i del Curs de Formació en Mètodes Qualitatius, que s’impartirà també els mesos d’octubre i novembre, per tercer any consecutiu. Finalment l’Institut tancarà la formació d’aquest exercici amb un Curs d‘Introducció a l’Avaluació Experimental de Polítiques Públiques, del qual s’obrirà la inscripció el proper mes d’octubre.

Més informació sobre els objectius i programa dels Cursos >>

Difusió dels informes de valoració de la Formació 2013

Ja es troba disponible a www.ivalua.cat  l’informe de valoració relatiu al Cicle d'Introducció a l'Avaluació de Polítiques Públiques 2013 impartit per Ivàlua, així com l’Informe de valoració per part dels alumnes del Curs d'anàlisi de dades per a l'avaluació de polítiques públiques (Nivells I i II) 2013. Al mateix web es poden trobar també els informes previs, relatius a la valoració de les activitats de formació desenvolupades per Ivàlua els anys 2009, 2010, 2011 i 2012.

 

Més informació

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Primer informe sobre Atenció Sociosanitària de la Central de Resultats

En una jornada organitzada el mes de juliol per l’Agència de Qualitat i Avaluació del Sistema Sanitari de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut, es va presentar el primer Informe sobre Atenció Sociosanitària a Catalunya, relatiu a l’any 2012. Al mateix acte es va presentar també l’Informe de l’àmbit hospitalari 2012.

L’Informe sobre Atenció Sociosanitària 2012 parteix d’una descripció del model d’atenció sociosanitària a Catalunya, per continuar amb una anàlisi dels recursos assistencials existents, la seva estructura i utilització, el grau de satisfacció dels usuaris i indicadors economicofinancers. Les dades es presenten de forma agregada i també centre per centre.

Els informes de la Central de Resultats, que s’engloba dins de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de l’AQuAS, van dirigits a ciutadans, professionals, gestors i òrgans de govern de les entitats proveïdores del sistema, amb la finalitat d’estimular la millora contínua de la qualitat dels serveis. Són també un instrument de transparència i retiment de comptes similar als emprats per altres països de l’OCDE. 

Més informació

Novetats sobre avaluació al món

Propers passos per a una Evidence and Evaluation Agenda als Estats Units

El 26 de juliol, l’Office of Management and Budget (OMB), adscrita a l’Oficina del President, ha publicat un nou Memoràndum per impulsar l’avaluació i la innovació basada en evidències en les polítiques i programes del Govern Federal dels Estats Units.

El document, titulat Next Steps in the Evidence and Innovation Agenda, dóna directrius als departaments i a les agències executives del Govern de cara a la preparació del projecte de pressupost de 2015, fent èmfasi en la utilització d’evidències sobre l’efectivitat i el cost-efectivitat de les polítiques i programes per als que es sol·liciti finançament, així com en el foment de la innovació.

El Memoràndum suggereix diverses estratègies al respecte, que van des de la introducció de la perspectiva d’innovació basada en evidències en convocatòries de subvencions –vinculant l’atorgament i la quantia dels ajuts a la solidesa del disseny i de les proves que s’aportin sobre l’efectivitat prevista dels programes-, fins actuacions de millora de la capacitat interna de l’Administració per a l’avaluació (potenciar l’ús de registres administratius, activitats de formació, etc.).

Més informació

Nou centre de recerca en polítiques educatives a Noruega

El mes de maig de 2013 es va posar en marxa el Norwegian Knowledge Centre for Education, adscrit al Research Council of Norway. El nou centre de recerca té com a missió principal identificar i difondre de forma sintètica, mitjançant una base de dades, els resultats de treballs de recerca d’alta qualitat en l’àmbit educatiu realitzats a Noruega i a l’entorn internacional. 

El Centre haurà d’identificar mancances de coneixement i tractar de donar-hi resposta a través de la recerca disponible, fent accessibles els resultats a les autoritats educatives de Noruega i a la comunitat acadèmica. Per assolir les seves finalitats, el centre treballa en col·laboració amb el Norwegian Directorate for Education and Training, que és una agència executiva del govern, responsable de l’educació primària i secundària i adscrita al Ministeri d’Eduació i Recerca. També col·labora amb altres agències del govern competents en qualitat en l’educació (NOKUT – Norwegian Agency for Quality Assurance), amb la comunitat educativa i amb centres de recerca. 

Més informació

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Estratègies per impulsar la política basada en l’evidència. Com ho fan en d’altres països?http://ow.ly/n4ZCe  via @A4UEvidence

Els esforços dels darrers 40 anys per impulsar la política basada en l’evidència amb RCTs via @MDRC_News http://goo.gl/ngjnP

Estratègies per facilitar l’ús de l’avaluació en la formulació de polítiques a les agències governamentals dels EUA http://ves.cat/gXxO

Nova revisió de @WhatWorksED sobre la suficiència de les beques per la millora d’outcomes educatius http://goo.gl/NMKtb

B. Goldacre i Nesta creen Randomize Me, un web per poder avaluar l’impacte amb RCT http://randomizeme.org

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Ciències polítiques

  The Behavioral foundations of public policy / Shafir, Eldar, ed. .-- Princeton: Princeton University Press, 2013. Ciències polítiques ; Política pública - Disseny ; Política social
 

Investigació qualitativa

  Manual de investigación cualitativa en la ciencia política / Zapata-Barrero, Ricard; Sánchez-Montijano, Elena .-- Madrid: Tecnos, 2011. Investigació qualitativa ; Ciències polítiques