Butlletí de novetats

Juny,2012

Novetats d’Ivàlua

Actuacions d’avaluació iniciades el primer semestre de 2012

En el marc del Pla de treball de 2012 aprovat pel Consell Rector d’Ivàlua el 21 de març, la cartera d’actuacions d’avaluació de l’Institut previstes per al present exercici i iniciades dins del primer semestre són les següents:

  • Disseny d’un model d’avaluació de les polítiques actives d’ocupació gestionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya. El model inclourà una guia metodològica i un repertori d’actuacions per millorar el seguiment i avaluació de les PAO, junt amb un calendari per al seu desplegament.
  • Avaluació d’implementació i d’impacte del programa Noves Cases per a Nous Oficis, gestionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Avaluació d’implementació i d’impacte del programa Suma’t, gestionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Primera fase de l’avaluació d’implementació i d’impacte del programa Lectura per a l’èxit escolar (LECXIT), impulsat per la Fundació Jaume Bofill amb el suport de la Fundació “la Caixa”.
  • Segona fase de l’avaluació d’implementació i d’impacte del programa Gent 3.0, impulsat per la Fundació “la Caixa”.
  • Primera fase de l’avaluació d’implementació i d’impacte del programa Cases d’Infants, impulsat per la Fundació Acció Social Infància amb el suport del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.
  • Extensió de l’avaluació realitzada el 2011 de la prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec gestionada per la Secretaria de Família de la Generalitat: simulació i avaluació ex-ante d’alternatives d’actuació.

 

Pel que fa a la publicació de les avaluacions de programes del sector públic completades l’any 2011, hores d’ara resta subjecta a autorització de les administracions competents –Departament d’Economia i Coneixement, Departament d’Empresa i Ocupació i Diputació de Barcelona-. 

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Entrada en funcionament del Registre de fitxers estadístics de l’Idescat

L'Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) posa en marxa l'aplicació web relativa al Registre de fitxers estadístics, per tal d'iniciar el procés d'inventari de tots els fitxers estadístics que creen o disposen les institucions integrants del Sistema estadístic de Catalunya per elaborar estadístiques oficials. El Registre esmentat també inclourà informació detallada de totes les cessions de dades d'aquests fitxers, ja siguin amb finalitats exclusivament estadístiques o de recerca.

El 14 de juny s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6149 la Resolució ECO/1135/2012, d'aprovació de formularis d'inscripció o baixa de fitxers estadístics i de cessions de fitxers estadístics al Registre de fitxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic, per la qual s'estableixen els diferents formularis que cal emplenar per sol·licitar al Registre de fitxers estadístics la inscripció de fitxers estadístics (altes i baixes), així com les possibles cessions de dades sotmeses a secret estadístic contingudes en els fitxers prèviament registrats.

FONT: IDESCAT

L’AIAQS participa a l’informe e-Health: Redesigning health in Europe for 2020 de la Unió Europea

La Unió Europea ha publicat l'informe "e-Health: Redesigning health in Europe for 2020". Joan Guanyabens, conseller delegat de l'Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut, ha estat un dels deu experts nomenats per la Comissió Europea que hi ha participat com a autor.

L’informe analitza com poden contribuir les TIC i els sistemes de gestió de dades a una atenció sanitària sostenible, menys intrusiva i a la vegada més personalitzada, orientada en última instància a incrementar la qualitat de vida i disminuir la mortalitat.

Podeu consultar l'informe a text complet al Canal TicSalut

Novetats sobre avaluació al món

Publicat un nou informe d’avaluació d’AEVAL

L’Agencia de Evaluación y Calidad (AEVAL) ha publicat un nou informe dels inclosos en el seu pla de treball de 2011. Es tracta de l’Evaluación de los Programas de Selección y Formación de la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha, realitzada en el marc d’un conveni subscrit entre AEVAL i la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a principis de 2010.

Segons recull el propi informe, l’objectiu de l’avaluació és conèixer l’eficàcia de l’estructura organitzativa de l’Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha, i els impactes induïts pels programes de selecció i formació, analitzant aspectes del seu disseny i implementació.

Més concretament, l’informe pretén identificar si el disseny dels programes de selecció i formació és coherent amb els objectius fixats per l’EAR; si l’estructura organitzativa i els mitjans de l’EAR són adients a les seves finalitats; verificar l’eficàcia i l’impacte dels dos programes, i identificar-ne possibles desviacions respecte les previsions inicials. 

L’informe complert, junt amb un resum executiu, es troben disponibles al portal d’AEVAL.

FONT: AEVAL

Nou portal per promoure l’ús de registres administratius amb finalitats de recerca al Regne Unit

P-ADLS (Administrative Data Liaison Service) és el nom d’un nou portal posat en marxa per l’Economic and Social Research Council (ESRC) del Regne Unit, per promoure una utilització més intensa de dades contingudes en registres administratius per part de la comunitat acadèmica amb finalitats de recerca.

El servei -gestionat per la Universitat de St. Andrews, en col·laboració amb les universitats d’Oxford i Manchester- ofereix assessorament expert en l’ús d’aquest tipus de dades en treballs d’investigació, així com sobre aspectes legals, ètics, de protecció de dades, i també sobre les possibilitats de connexió de dades contingudes en diferents registres o en altres fonts.

El nou portal, mitjançant un arxiu on-line, facilita l’intercanvi i la difusió de models, mètodes i codis desenvolupats per investigadors per construir indicadors i altres instruments de mesura, sobre la base d’informació continguda en registres administratius. D’aquesta manera es pretén donar a conèixer i facilitar la replicació i/o el desenvolupament de mètodes emprats per altres investigadors, amb vistes a incrementar la qualitat i la quantitat de la recerca basada en dades administratives.

FONT: P-ADLS

La SFE posa en marxa un observatori de l’avaluació de les polítiques públiques

El Consell d’Administració de la Societat Francesa d’Avaluació (SFE) ha decidit el passat mes de maig crear un Observatori d’avaluació de les polítiques públiques, que es preveu que entri en funcionament a principis de 2013. L’Observatori inclourà, entre altres components, una base de dades sobre les avaluacions realitzades al país a partir de l’any 2000.

Per posar en marxa la base de dades, la SFE ha sol·licitat als seus membres que li facin arribar plecs de condicions tècniques, informes d’avaluació, guies, tesis doctorals o altres publicacions relacionades amb l’avaluació de polítiques concretes realitzades per les entitats i els avaluadors associats.

FONT: Société Française d’Évaluation (SFE)

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Atenció al memoràndum “Use of Evidence and Evaluation in the 2014 Budget” de la Casa Blanca! http://1.usa.gov/K6Z60d

Informe sobre com la recerca i l’evidència poden influir en la presa de decisions en les polítiques públiques http://bit.ly/KQq9M1

Més recursos: sobre com associar l’avaluació al procés pressupostari http://1.usa.gov/LdFUZB

El govern de UK reforma el Civil Service i crea unitats per generar evidència de quines polítiques socials funcionen http://bit.ly/LBSG4k

Com millorar les polítiques públiques mitjançant l’experimentació: Article del Cabinet Office del Regne Unit http://bit.ly/KOMXx6

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Cost-eficàcia

  Cost-effectiveness analysis of education and health interventions in developing countries: impact-evaluation guidelines / McEwan, Patrick J. .-- Washington: Inter-American Development Bank, 2011. Cost-eficàcia ; Anàlisi d'impacte (Política pública)
 

Desigualtats regionals

  Divided we stand: why inequality keeps rising .-- Paris: OECD, 2011. Desigualtats regionals