Butlletí de novetats

Maig,2011

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Inici d'itineraris formatius en mètodes d'anàlisi quantitativa i qualitativa aplicats a l'avaluació

Ivàlua posa en marxa aquest any dos nous cursos de formació que constitueixen el primer esglaó d’un itinerari formatiu orientat a desenvolupar capacitats d’anàlisi quantitativa i qualitativa per a l’avaluació de polítiques públiques.

El Curs de Formació sobre Mètodes Quantitatius per a l’Avaluació de Polítiques Públiques s’ofereix a un nombre màxim de 20 alumnes i té per objectiu familiaritzar els participants amb els principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques. Més concretament, es pretén que en acabar la formació els alumnes coneguin els fonaments i conceptes bàsics de l’estadística descriptiva i de l’estadística inferencial, així com les aplicacions de les tècniques estadístiques en l’avaluació de polítiques públiques. El curs inclou sessions pràctiques sobre l'aplicació d'aquestes tècniques amb el paquet estadístic SPSS. També s’analitzaran exemples de l’aplicació d’aquestes tècniques a avaluacions concretes realitzades per Ivàlua. 

El curs se celebrarà els dies 5 a 8 i 12 a 15 de juliol, en sessions de 4 hores (més 30’ de pausa), a l’Institut d’Educació Contínua (IDEC) de la Universitat Pompeu Fabra. La data límit d’inscripció és el 10 de juny. 

D’altra banda, el Curs de Formació en Mètodes Qualitatius aplicats a l’Avaluació de Polítiques Públiques s’ofereix a un nombre màxim de 25 alumnes i té per objectiu familiaritzar els participants amb conceptes, mètodes i aportacions dels mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de programes i polítiques públiques, així com els seus límits i potencialitats en aquest àmbit. Es posarà en pràctica l’entrevista qualitativa com una de les tècniques de recollida de dades més freqüents en exercicis d’avaluació i s’introduirà l’anàlisi de dades textuals a partir d’uns objectius d’avaluació. El curs permetrà també avaluar amb criteris de validesa científica el rigor i la qualitat d’avaluacions realitzades amb aquesta metodologia. 

El curs se celebrarà els dies 22, 24 i 29 de novembre i 1 de desembre, en sessions de 5 hores, a Ivàlua. La data límit d’inscripció és el 21 d’octubre.

Difusió pública dels informes d’avaluació realitzats l’any 2010 en els àmbits d’Educació i Agricultura ecològica

El passat 20 de maig es va celebrar un seminari de presentació dels resultats de l’avaluació dels Plans Educatius d’Entorn, realitzada per Ivàlua l’any 2010 a petició del Departament d’Ensenyament. El seminari va ser organitzat per l’Institut, en col·laboració amb el Departament, a l’Espai Francesca Bonnemaison, cedit gratuïtament per la Diputació de Barcelona.

A l’acte hi van assistir més de 140 persones provinents del Departament d’Ensenyament, de la Diputació de Barcelona, de diversos ajuntaments catalans, de centres educatius i d’entitats externes a l’administració però presents al sistema educatiu –associacions de mares i pares d’alumnes, entitats del tercer sector, etc. 

El Sr. Lluís Font, Secretari de Polítiques Educatives del Departament d’Ensenyament va fer l’obertura de l’acte, fent menció a la seva al·locució a la importància de l’avaluació com a procés d’aprenentatge imprescindible per a la millora. 

Els resultats de l’avaluació van ser presentats pels avaluadors principals d’Ivàlua a càrrec del projecte, senyors Jaume Blasco i David Casado, i posteriorment els assessors externs de l’avaluació –professors Francesc Pedró i Josep Oriol Escardíbul- varen donar la seva opinió sobre l’enfocament, resultats i recomanacions de l’informe. 

El programa, presentacions i fotografies de l’acte es poden trobar al portal de recursos per a l’avaluació, junt amb l’informe final complert de l’avaluació, un resum executiu i una nota de síntesi.  

D’altra banda, el mes de juny està previst que es presenti, a la Sala d’Actes de la Conselleria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, l’informe final de l’Avaluació del Pla d’Acció per a l’Alimentació i l’Agricultura Ecològiques 2008 – 2012.

Nova revista electrònica “Avaluació per al bon govern”

El mes de maig Ivàlua ha iniciat l’edició de la revista electrònica Avaluació per al bon govern.

Aquesta nova publicació neix amb l’objectiu de facilitar als responsables de polítiques públiques i programes socials informació sobre aspectes diversos de l’avaluació: els seus enfocaments, els seus mètodes, les fonts d’informació disponibles per dur-la a terme, les iniciatives existents per impulsar-la a altres països, l’opinió d’avaluadors experts o la revisió i síntesi d’articles especialment influents, entre altres qüestions. 

A través de la divulgació d’informació sobre aquests i altres aspectes de l’avaluació, la revista vol contribuir al desenvolupament de la cultura de l’avaluació al sector públic i al tercer sector social, i a avançar vers la seva pràctica sistemàtica a Catalunya.

El primer número de la revista està dedicat a les polítiques actives d’ocupació i a la seva avaluació, a través d’una entrevista al professor Jochen Kluve, catedràtic d’economia laboral empírica a l’Escola d’Economia i Negocis de la Universitat Humboldt. El professor Kluve és també cap de l’oficina de Berlin de RWI, un centre de recerca científica i d’assessorament sobre polítiques públiques, i membre del consell assessor d’Ivàlua per a l’avaluació de polítiques actives d’ocupació des de 2009.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Nova reunió de la Xarxa d’Unitats d’Anàlisi i Avaluació de les administracions catalanes

La Xarxa d’Unitats d’Anàlisi i Avaluació de les administracions catalanes celebrarà una nova reunió plenària el proper 29 de juny, a la seu d’Ivàlua. 

La Xarxa, que ha passat de 31 membres l’any 2009 a 45 l’any 2010, està formada per representants d’organismes i unitats de les administracions públiques catalanes, tant autonòmica com local, amb funcions d’avaluació o relacionades (planificació, anàlisi, monitoratge, etc.). 

La reunió del 29 de juny constitueix la primera trobada plenària de la Xarxa el 2011, un any en què els canvis en l’estructura i responsables de les administracions que en formen part, derivat de les eleccions autonòmiques i locals a Catalunya, hi té una incidència important. 

A la reunió s’abordaran les activitats de la Xarxa per al segon semestre de l’any, es presentarà, com és habitual, un cas pràctic d’avaluació i també s’explicarà el pla de treball de 2011 d’Ivàlua. 

Més informació

Quart estudi d’inserció laboral de la població graduada en les universitats catalanes

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha iniciat la quarta edició  de l’estudi sobre la inserció laboral de la població graduada en les universitats públiques catalanes. La principal novetat respecte edicions anteriors és la incorporació del sistema universitari privat a l’estudi, de forma que inclou 12 universitats en total i una població de referència de 28.616 graduats i graduades. 

La població de referència d'aquest estudi és la població titulada de la promoció 2006-2007. En el cas de la titulació de Medicina, la població de referència la formen les persones graduades el curs 2003-2004. La mostra assolida ha estat de 16.182 persones, front les 9.765 persones titulades de l’edició anterior, xifra que implica un increment mostral del 66%.

La finalitat de l’estudi és, en primer lloc, oferir informació sobre l'ajustament entre l'oferta i la demanda i la seva evolució, si bé aquestes dades són fortament dependents de la situació del mercat laboral. En segon lloc, permeten disposar d'indicadors sobre la qualitat de la formació des de la perspectiva del mercat laboral, informació fonamental per al disseny i el seguiment dels programes de formació, en especial els de naturalesa professionalitzadora. En tercer lloc, les dades recollides per aquests estudis poden ser de gran utilitat per millorar els processos i serveis d'orientació professional.

Font: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Més informació

Novetats sobre avaluació al món

Pla plurianual d’avaluacions d’impacte de l’ajuda oficial per al desenvolupament al Regne Unit

El 30 de maig, la comissió independent per a l’avaluació d’impacte de l’ajuda oficial al desenvolupament (Independent Commission for Aid Impact – ICAI)  del Regne Unit, ha publicat un Pla d’avaluacions per al període 2011 – 2014. 

La ICAI és un organisme adscrit al Parlament del Regne Unit que té per missió l’avaluació de l’efectivitat i de l’eficiència de tots els programes oficials d’ajuda al desenvolupament finançats pel Govern del país. 

El pla consta de dues parts, una fixa, que conté 10 programes a avaluar cada any, i una més flexible, amb 10 programes addicionals per any que poden variar en funció de l’evolució dels programes previstos. El document conté en aquests moments actuacions en els àmbits de l’educació, la salut, la lluita contra la corrupció, la preservació del medi ambient i el desenvolupament econòmic, entre altres. 

En el procés de confecció del Pla s’ha demanat opinió a més de 300 persones procedents de diversos departaments del Govern, del Tercer Sector Social, de les universitats, etc. 

Font: Independent Commission for Aid Impact 

Més informació

Congrés de la SFE sobre l’avaluació en temps de crisi

Els dies 29 de juny a 1 de juliol la Societat Francesa d’Avaluació (SFE) celebrarà el congrés “L’Evaluation des Politiques Publiques devant les Défis d’une Société en Tension”. Els objectius de l’acte són, d’una banda, revisar la situació de l’avaluació al sector públic francès després de la reforma constitucional de 2008. Aquesta situació es caracteritza per un reconeixement creixent de l’avaluació que no es tradueix encara, però, en una presència adequada en tots els àmbits d’intervenció pública. D’altra banda, el congrés analitzarà el context actual de l’avaluació a França, les tensions que es deriven de les dificultats econòmiques i de les problemàtiques socials que generen, i com aquestes tensions impacten en el desenvolupament i en la pràctica de l’avaluació. 

El 29 de juny està previst realitzar diversos tallers i sessions prèvies de grups de treball específics de la SFE. Posteriorment, els dies 30 de juny i 1 de juliol, es celebraran les sessions plenàries i les sessions paral·leles del congrés. 

Més informació

Noves adquisicions del Centre de documentació

Avaluació

 

The Magenta Book: guidance for evaluation .-- London: HM Treasury, 2011.

Avaluació

 

Personal - Avaluació

 

Assessing performance: designing, scoring, and validating performance tasks / Johnson, Robert L.; Penny, James A.; Gordon, Belita .-- New York: Guilford Press, 2009.

Personal - Avaluació ; Avaluació educativa