Butlletí de novetats

Maig,2012

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Oberta la matrícula per als cursos de Formació en mètodes i tècniques d’anàlisi quantitatiu i qualitatiu d’ Ivàlua

Per segon any consecutiu Ivàlua organitza i imparteix dos cursos de formació que constitueixen el primer esglaó d’un itinerari formatiu orientat a desenvolupar capacitats d’anàlisi quantitativa i qualitativa per a l’avaluació de polítiques públiques. Aquest any s’hi afegeix com a novetat un tercer curs per ampliar coneixements en mètodes quantitatius aplicats a l’avaluació d’impacte, i també està previst impartir un seminari sobre avaluació econòmica a finals d’any.

Tots els cursos estan oberts a la participació de professionals de les administracions i del tercer sector, personal investigador de les universitats i professionals de la consultoria privada que vulguin perfeccionar els seus coneixements en la matèria.

El Curs de Formació sobre Mètodes Quantitatius per a l’Avaluació de Polítiques Públiques té per objectiu familiaritzar els participants amb els principals mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques. El curs inclou sessions pràctiques sobre l'aplicació d'aquestes tècniques amb el paquet estadístic “R Commander” (R és un paquet estadístic de codi lliure i obert, que es pot descarregar gratuïtament a http://www.r-project.org). Se celebrarà els dies 2, 6, 9, 13, 16 ,20, 23 i 27 de juliol en sessions de de 3 hores i mitja, a la seu d’Ivàlua. 

El Curs de Formació en Mètodes Qualitatius aplicats a l’Avaluació de Polítiques Públiques té per objectiu introduir els participants en els conceptes, mètodes i aportacions dels mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació de programes i polítiques públiques, així com els seus límits i potencialitats per a l’avaluació. Se celebrarà els dies 16, 18, 23, 25 d'octubre i 8 de novembre de 2012 en sessions de 5 hores, a la seu d’Ivàlua.

Aquest any s’afegeix com a novetat un  tercer Curs de Formació en Mètodes Quantitatius aplicats a l’Avaluació d’Impacte de Polítiques Públiques. Aquest curs té per objectiu donar a conèixer els fonaments i conceptes bàsics de les principals tècniques que s’apliquen en l’avaluació d’impacte, practicar l'aplicació d'aquestes tècniques amb el programari estadístic “R Commander” i analitzar exemples d’aplicació d’aquestes tècniques. El curs se celebrarà els dies 26 i 28 de juny, i 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26 de juliol en sessions de 4 hores i mitja a la seu d’Ivàlua.

Pel que fa al seminari sobre avaluació econòmica, està previst fer-ne difusió i obrir el període d’inscripció abans d’estiu, amb vistes a organitzar-ho a la tardor.

Més informació

Nova secció al Butlletí de novetats d’Ivàlua

A partir d’aquest número de maig el Butlletí de novetats d’Ivàlua incorpora una nova secció titulada “Tweets destacats del mes” on recollirem 5 dels tweets que hem publicat al llarg del mes al compte d’Ivàlua @Ivalua_Cat.

Ivàlua va obrir l’any passat canals de comunicació a Twitter, Flickr, Slideshare i Issuu amb la finalitat de  potenciar la difusió de continguts i notícies sobre l’avaluació de polítiques públiques a través de les xarxes socials. Mitjançant el compte de Twitter, es poden seguir les principals novetats de l’actualitat internacional sobre avaluació de polítiques públiques i també l’activitat de l’Institut. 

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Polítics, acadèmics i periodistes debaten sobre transparència

El passat 7 de maig, el Col·legi de Periodistes de Catalunya va  acollir la Jornada sobre periodisme per a la ciutadania plural i llei de transparència, que va aplegar polítics, acadèmics i professionals. Aquesta trobada va ser organitzada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP) de la UAB. En el decurs de l'acte, es va presentar el Mapa de bones pràctiques de la comunicació pública local a Catalunya, una eina desenvolupada pel LPCCP com a contribució a la renovació del periodisme polític.


Més informació

 FONT: UAB

Novetats sobre avaluació al món

Nou impuls a l’avaluació d’impacte i a la seva vinculació amb el pressupost del Govern Federal dels EUA

El 18 de maig, l’Oficina de Gestió i Pressupost (Office of Management and Budget, OMB), adscrita a l’Oficina del President dels Estats Units d’Amèrica, ha publicat unes directrius per impulsar la producció i utilització d’avaluacions i la seva inclusió en les propostes de pressupost que presentin els departaments i les agències executives del Govern Federal per l’exercici fiscal de 2014, que s’inicia el mes d’octubre de 2013.

Les directrius estableixen diferents línies d’actuació, entre les quals destaquem les següents:

  • Foment de la realització d’avaluacions d’impacte rigoroses a un cost assequible, potenciant l’aplicació de dissenys experimentals –amb assignació aleatòria de beneficiaris elegibles a grups de tractament i grups de control- i la utilització de dades ja existents, contingudes en registres administratius, sense haver de recórrer a enquestes dissenyades “ad hoc”.
  • Increment de l’ús d’evidències derivades de l’avaluació en processos d’atorgament de subvencions via concurrència competitiva, ja sigui condicionant l’atorgament a la informació que aporti el sol·licitant sobre l’efectivitat comprovada de projectes similars, i/o incloent en la convocatòria recursos que permetin avaluar l’efectivitat de les actuacions que es subvencionin.
  • Impuls de la innovació i de l'experimentació en programes socials associant-hi avaluacions rigoroses i estimulant la col·laboració entre entitats filantròpiques –que contribueixin amb fons propis a impulsar projectes pilot i la seva avaluació- i el sector públic –que retorni una part o la totalitat de la inversió realitzada en el cas de programes que demostrin ser eficaços i que el govern vulgui adoptar (iniciativa Pay for Success)-.
  • Dur a terme avaluacions d’efectivitat de programes que incideixin sobre un mateix outcome d’interès, i valorar posteriorment de forma comparada la seva efectivitat i la relació cost-efectivitat.
  • Realitzar activitats que millorin la capacitat avaluadora interna de departaments i agències del govern, i en especial impulsar la figura d’un responsable intern de l’avaluació. Aquesta responsabilitat hauria de ser assumida per un alt funcionari del departament o agència i incloure, entre altres, les funcions de planificació i gestió interna de l’avaluació, supervisió d’avaluacions externes, garantir la independència i rigor de les avaluacions i vetllar per la utilització dels resultats en la presa de decisions.

Aquestes directrius s’afegeixen a les establertes per l’OMB sobre la mateixa qüestió els anys 2011 i 2012, i fan referència a l’exercici pressupostari de 2014, que als Estats Units comença l’octubre de 2013 i es tanca el mateix mes de l’any següent.

Més informació

Font: OMB

L’Agència Estatal d’Avaluació i Qualitat (AEVAL) ha publicat dos nous informes d’avaluació

L’Agència Estatal d’Avaluació i Qualitat ha publicat l’Informe d’Avaluació de la Qualitat del servei prestat per la Ventanilla Única para el Comercio Exterior de Canarias (VEXCAN) i l’Informe d’Avaluació de les traves administratives per a la creació d’empreses.

La primera avaluació tracta d'identificar en quina mesura VEXCAN ha contribuït a la millora dels resultats del comerç exterior de Canàries en termes de simplificació administrativa, agilització del trànsit duaner i lluita contra el frau fiscal. L’informe també valora el paper de VEXCAN com a instrument de col·laboració i coordinació interadministrativa, i pretén copsar la percepció dels grups d’interès i dels propis usuaris de VEXCAN sobre els eventuals beneficis de la iniciativa. L'àmbit temporal de l'avaluació és el període comprès entre l'1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 2010.

La segona avaluació és la continuació i actualització de la realitzada l’any 2007 per AEVAL sobre els tràmits administratius per a la creació d’empreses. Més concretament, el nou estudi se centra en l’anàlisi dels efectes de diferents mesures aprovades pel Govern de l’estat des de l’any 2007 per a la reducció de les càrregues administratives en aquest tipus de tràmits. L’anàlisi es concentra especialment en les mesures derivades de la transposició de la Directiva de Serveis i estudia les diferències existents en l’àmbit de la regulació i dels procediments administratius en els diferents àmbits territorials, així com els seus efectes sobre la unitat de mercat.

FONT: AEVAL

Nou Fons del Banc Mundial per promoure l’avaluació d’impacte

El Banc Mundial ha posat en marxa, en col·laboració amb el Govern del Regne Unit, un nou fons fiduciari per impulsar l’avaluació d’impacte de programes de cooperació al desenvolupament. Es tracta del Strategic Impact Evaluation Fund (SIEF), dotat amb 40 milions d’euros per un període de vigència de 5 anys (2012 – 2017). És, hores d’ara, el fons fiduciari amb més pressupost dels que gestiona el Banc Mundial, i té com a precedent immediat un instrument similar finançat fins l’any 2011 pel Govern espanyol (el SIEF I).

El fons, gestionat per la Xarxa de Desenvolupament Humà del Banc Mundial, té com a objectiu la millora de l’efectivitat de les polítiques de desenvolupament –especialment en els sectors de salut, nutrició i educació- mitjançant l’ampliació de la base empírica d’evidències disponibles sobre el seu funcionament i resultats. De forma addicional, el fons finançarà actuacions de millora de la capacitat per generar sistemes de monitoratge i avaluació dels programes, especialment pel que fa a l’avaluació d’impacte. Finalment, també es preveu finançar activitats de difusió dels resultats de les avaluacions.

La gestió del fons es realitzarà mitjançant convocatòries, la primera de les quals, relativa a avaluacions d’impacte de programes de nutrició infantil, salut, educació bàsica i sistemes de subministrament d’aigua, entre d’altres, s’ha publicat recentment, amb data de tancament de 4 de juny.

Font: WORLD BANK

Noves adquisicions del Centre de documentació

Avaluació

 

Making evaluations matter: a practical guide for evaluators / Kusters, Cecile .-- Wageningen: Centre for Development Innovation. Wageningen University & Research centre, 2011.

Avaluació

 

Economia del benestar - Avaluació

 

Well-being and fair distribution: beyond cost-benefit analysis / Adler, Matthew D. .-- New York: Oxford University Press, 2012.

Economia del benestar - Avaluació ; Estat del benestar ; Qualitat de vida

 

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Què fa que una escola petita funcioni millor? http://bit.ly/Hjl1tD

‘I have a dream’...which came true’: avaluacions experimentals aleatoritzades rigoroses amb un pressupost assequible http://goo.gl/xj44X

Les habilitats prelaborals dels joves. Un informe sobre els programes que ‘funcionen’ de la Jacob’s Foundation http://goo.gl/cbWwd

Valen la pena els trens d’alta velocitat? Anàlisi internacional de @gebelque  i D.Albalate (UB) http://bit.ly/KuJoWy

Coalition 4 Evidence-Based Policy: llistat de programes socials que ‘funcionen’ http://goo.gl/5pBba