Butlletí de novetats

Març,2012

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Inici del Cicle de Formació en avaluació de polítiques públiques 2012

Per quart any consecutiu, els dies 20 i 21 de març Ivàlua ha iniciat el Cicle de formació en avaluació de polítiques públiques, que organitza amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Des de 2009, i comptant els 57 participants d’enguany,  Ivàlua haurà format un total de 313 professionals en els conceptes, mètodes i usos de l’avaluació de polítiques públiques. 

Es tracta d’un curs introductori a l’avaluació, que s’adreça principalment a càrrecs directius, comandaments i personal tècnic de les administracions i del tercer sector, tot admetent també professionals de consultores privades que treballen per al sector públic.

El Cicle s’estructura en 6 seminaris que, partint d’una visió panoràmica sobre què és i per a què serveix l’avaluació, ofereixen un recorregut per diferents enfocaments d’aquesta i els principals mètodes i tècniques que porten associats: avaluació del disseny dels programes, de la implementació, de l’impacte i avaluació econòmica. El Cicle finalitza amb un taller on s’apliquen els coneixements adquirits als seminaris previs a un cas pràctic.

Més informació:

Cicle de formació en avaluació de polítiques públiques  
formacio@ivalua.cat 

Memòria d’activitats 2011

El passat 21 de març, el Consell Rector d’Ivàlua va aprovar la Memòria d’activitats 2011  de l’Institut, que ja està disponible al portal de recursos per a l’avaluació i a Issuu. Es tracta del tercer balanç d’activitats que presenta Ivàua des que es va posar en funcionament l’any 2008.

El text inclou  també una síntesi de les principals actuacions dutes a terme per l’Institut en el període 2008 – 2011, en les línies d’avaluació, formació i recursos, promoció, comunicació de resultats i seguiment de l’avaluació.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

La Generalitat posa en marxa el web de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya

El passat 2 de març es va posar en funcionament  l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC) que vol posar a disposició dels gestors, professionals, investigadors i ciutadans la informació necessària per millorar el coneixement del sector i facilitar l'avaluació, el benchmarking i la presa de decisions.

El web recull els productes que elabora l'Observatori i altres dades, facilitant la localització de la informació en un sol entorn. A més a més, ofereix informació en format de dades obertes i serà el marc on diferents observatoris en l’àmbit de Salut inclouran els seus productes i serveis: l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya, ja en funcionament, l'Observatori de la Prescripció Farmacèutica i l'Observatori dels professionals, de futura creació.

La unitat encarregada de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC) s’ubica a l'Agència d'Informació, Avaluació i Qualitat (AIAQS), que desenvoluparà els seus treballs i encàrrecs en el marc del Pla de Salut 2011-2015.

FONT: AIAQS

Novetats sobre avaluació al món

Finalitza el període de consulta als ciutadans sobre l’avantprojecte de Llei de Bon Govern i Transparència

El 23 de març, el Govern va analitzar un informe sobre l'avantprojecte de la Llei de Bon Govern i Transparència i va acordar obrir un període de 15 dies d’audiència pública als ciutadans per recollir aportacions al text, el qual es va fer públic el dia 29 de març a través de la web Ministeri de la Presidència amb aquesta finalitat.  Durant aquests 15 dies la pàgina web ha rebut gairebé 80.000 visites i els ciutadans han enviat més de 3.600 contribucions.

El document estableix que hi haurà informació d'obligada publicitat administrativa. És a dir, accessible sense necessitat de sol·licitar-la expressament, atès que serà responsabilitat de l’Administració publicar-la a les webs institucionals. Una altra novetat és l'ampliació de la capacitat dels ciutadans per sol·licitar informació a les administracions públiques i el fet que aquestes queden obligades a respondre en un termini d’un mes, ampliable a dos en alguns casos. Les resolucions que deneguin o limitin l’accés hauran de ser motivades, tot i que es contempla la possibilitat que l’Administració no respongui i en aquets cas la sol·licitud s’haurà d’entendre desestimada.

Pel que fa a l’obligació de difondre informes d’avaluació de polítiques públiques, el text no els menciona de forma expressa. La referència més propera es troba a l’article 7, que fa al·lusió a l’obligació de difondre “informació estadística necessària per valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics que siguin de la seva competència”.

Finalment, el text preveu la modificació del nom i funcions de l’Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, que passa a denominar-se Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios i que passa a tenir entre les seves funcions “la promoció de la transparència de l’activitat pública i la garantia del dret d’accés a la informació”.

Nova eina a la xarxa per canalitzar sol·licituds d’informació dels ciutadans a les administracions

El 22 de març va néixer el portal Tuderechoasaber, posat en marxa per  Access Info Europe i per la Fundación Civio amb la finalitat d’ajudar els ciutadans a demanar qualsevol informació a una institució pública.  El portal és una iniciativa similar a WhatDoTheyKnow.com, un lloc web britànic que s’emmarca en el projecte mySociety, impulsat per l’organització sense ànim de lucre UK Citizens Online Democracy.

Iniciativa internacional per potenciar el paper de la societat civil en l’avaluació

L’organització internacional per a la cooperació en avaluació (IOCE) i l’UNICEF,en associació amb el Grup d’Avaluació de Nacions Unides (UNEG), el PNUD i societats internacionals d’avaluació, entre altres entitats, han posat en marxa una iniciativa per promoure l’avaluació mitjançant entitats de la societat civil i xarxes nacionals i regionals d’avaluació. En particular, la iniciativa té per objectiu potenciar la capacitat de les entitats mencionades per influenciar els governants i la ciutadania sobre la necessitat de basar les polítiques públiques en evidències, junt amb criteris d’equitat social i igualtat de gènere. Els instruments d’actuació que preveu la iniciativa inclouen la identificació, documentació i posada en comú de bones pràctiques i lliçons apreses per les xarxes d’avaluació nacionals i regionals, junt amb el suport i assessorament mutu, entre d’altres. Una de les activitats previstes per 2012 és l’organització d’un fòrum internacional sobre la capacitat per a l’avaluació d’entitats de la societat civil.

 Més informació:  For additional information, please visit www.mymande.org/evalpartners , subscribe to the e-emails notification service available in the website and follow us in Facebook, Twitter, LinkedIn and Google+.

Noves adquisicions del Centre de documentació

Avaluació

 

The Basics of project evaluation and lessons learned / Thomas, Willis H. .-- Boca Raton: Taylor and Francis Group, 2012.

Avaluació

 

Crisis econòmiques

 

Work inequalities in the crisis: evidence from Europe / Vaughan-Whitehead, Daniel, ed. .-- Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011.

Crisis econòmiques ; Igualtat

 

Investigació - Avaluació

 

Consulting start-up and management: a guide for evaluators and applied researchers / Barrington, Gail V. .-- Los Angeles: Sage, 2012.

Investigació - Avaluació