Butlletí de novetats

Setembre,2011

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Actuacions 2011 d’anticipació i planificació de l’avaluació

Ivàlua realitza l’any 2011 diverses actuacions orientades a millorar les condicions tècniques que actualment dificulten la realització d’avaluacions. Es tracta d’activitats d’anticipació, preparació i planificació de l’avaluació, que tenen per objectiu passar de la realització d’estudis puntuals retrospectius a generar un flux continu d’informació  que respongui a temps preguntes rellevants sobre l’efectivitat i l’eficiència dels programes que es financen amb fons públics. 

Aquestes actuacions inclouen l’elaboració d’agendes plurianuals d’avaluacions en determinats sectors d’intervenció, les quals es combinen amb diagnòstics i propostes de millora dels sistemes d’informació i dades disponibles necessàries per avaluar. El següent pas és impulsar el disseny i execució de les avaluacions des de l’inici dels programes i desplegar en paral·lel estratègies de recollida i explotació de dades, partint del màxim aprofitament dels sistemes d’informació ja existents. 

L’Institut ha començat a aplicar aquest enfocament l’any 2011 en els àmbits de les polítiques actives d’ocupació, de les polítiques socials i de les polítiques de promoció empresarial.

Ivàlua participa al Mestratge en gestió pública directiva, organitzat per l’INAP

Ivàlua col·labora en el nou Màster en Gestió Pública Directiva organitzat per l’Institut Nacional d’Administració Pública (INAP). Més concretament, Ivàlua impartirà una sessió sobre avaluació de polítiques públiques al mòdul obligatori sobre “Diseño, Implementación y Evaluación de Políticas Públicas”.

El nou Màster té per objectiu l’enfortiment i perfeccionament de les competències, capacitats i coneixements professionals dels directius del sector públic i del funcionaris que aspirin a ocupar llocs d’aquest nivell, ja provinguin de l’Administració General de l’Estat o de les Comunitats Autònomes.

La durada total del curs és de 300 hores, començant el 27 de setembre de 2011 i finalitzant el 16 de juliol de 2012.

Més informació

Cobertes totes les places de la primera edició del Curs de formació en mètodes qualitatius aplicats a l’avaluació

El 22 de novembre s’iniciarà la primera edició del Curs de Formació en Mètodes Qualitatius aplicats a Avaluació de Polítiques Públiques. El curs compta amb un nombre màxim de 25 places, per a les quals s’han rebut més de 40 sol·licituds. L’admissió de participants que compleixin els requeriments de participació es farà per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds. El resultat del procés es comunicarà a tots els sol·licitants a partir del 28 d’octubre. 

El curs constitueix el primer pas d’un itinerari formatiu que té per objectiu familiaritzar els alumnes amb els principals mètodes i tècniques d’anàlisi qualitativa que s’apliquen a l’avaluació de polítiques públiques. Serà impartit per Maria Roura, doctora en Sociologia i investigadora del Centre de Recerca en Economia i Salut Internacional de Barcelona (CRESIB), i Jordi Sanz, doctor en Sociologia i analista d’Ivàlua. 

Més informació

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Proves d'avaluació diagnòstica d'educació primària i d'educació secundària obligatòria. 2011-2012

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ha anunciat la realització de les avaluacions de diagnòstic previstes en la normativa vigent i centrades en les competències bàsiques del currículum al final del cicle mitjà d’educació primària i del segon curs d’ESO. 

Més concretament, les proves s’aplicaran a l’alumnat de cinquè d’educació primària i a l’alumnat de tercer d’ESO entre el 17 i el 28 d’octubre i se centraran en la competència comunicativa lingüística i en la competència matemàtica. 

La finalitat de les proves és proporcionar informació als centres, junt amb altres indicadors, per tal que puguin analitzar, valorar i, si escau, reorientar la pràctica docent dels primers cursos de cada etapa educativa. La confecció de les proves i les pautes per a la seva administració i correcció corresponen al Departament d’Ensenyament. Els centres educatius n’assumeixen directament la seva administració, correcció i l’anàlisi dels resultats. 

Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Més informació

Novetats sobre avaluació al món

Publicada la carta de serveis de l’Agència espanyola d’avaluació

L’Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) ha fet pública la seva carta de serveis, que inclou, entre altres qüestions, la producció d’avaluacions de polítiques i programes públics, la certificació del nivell d’excel·lència d’organismes públics, informes anuals en matèria de qualitat del serveis públics, l’elaboració de guies metodològiques i la redacció d’informes preceptius diversos. 

Com és habitual en aquest tipus de documents, la Carta inclou els compromisos de l’Agència amb relació a la prestació de serveis, entre els quals destaca la difusió pública de les avaluacions que realitzi. El document també fa explícits els mecanismes previstos per a la participació dels usuaris dels serveis, per a la presentació de queixes i suggeriments i els indicadors que han de permetre mesurar el grau d’assoliment en la prestació. 

Font: AEVAL 

Més informació

Conferència de l’Associació Americana d’Avaluació: la importància dels valors en l’avaluació

Del 2 al 5 de novembre de 2011 se celebrarà a Anaheim (California, EUA) la conferència anual de l’Associació Americana d’Avaluació, amb el títol “Values and Valuing in Evaluation”. Sota aquest lema, i mitjançant diferents presentacions i debats, es pretén analitzar el repte d'identificar, gestionar i integrar la pluralitat de valors – i de propòsits i expectatives-  que aporten les diferents parts interessades (decisors polítics, responsables tècnics, beneficiaris, agències executores, entitats privades col·laboradores, altres administracions, ....) en qualsevol exercici d’avaluació.

La conferència està oberta a avaluadors de tot el món, i s’espera reunir aproximadament 2.500 participants amb perfils diversos: avaluadors professionals, acadèmics, estudiants, etc. Hi ha 40 línies temàtiques sobre aspectes diversos de l’avaluació –diferents enfocaments metodològics, gestió de l’avaluació, avaluació i TIC, polítiques d’impuls de l’avaluació, etc.-. 

Els dies immediatament anteriors a la celebració de la conferència hi ha una oferta molt àmplia de cursos i seminaris de formació.

Font: AEA

Més informació

Noves adquisicions del Centre de documentació

Control de la natalitat - Política governamental

 

Fertility and public policy: how to reverse the trend of declining birth rates / Takayama, Noriyuki, ed.; Werding, Martin, ed. .-- Cambridge, MA: The MIT press, 2011.

Control de la natalitat - Política governamental ; Fecunditat - Aspectes econòmics

 

Transparència política

 

The Call for innovative and open government: an overview of country initiatives .-- París: OECD, 2011.

Transparència política ; Participació política