Butlletí de novetats

Setembre,2016

Novetats d’Ivàlua

Obertes les inscripcions al Curs d’introducció a l’avaluació econòmica

Ivàlua organitza una nova edició del Curs d’introducció a l’avaluació econòmica, el proper mes de novembre. Els objectius del Curs són adquirir els conceptes i les metodologies de l'avaluació econòmica com una part de l'avaluació de polítiques públiques així com estudiar casos il·lustratius, amb una especial èmfasi a les anàlisis cost-efectivitat i cost-benefici i donar a conèixer l'Informe d'Impacte pressupostari, econòmic i social.

Més informació i inscripcions en aquest enllaç >>

Oberta la inscripció a la Jornada “Habilitats socials, emocions i actituds d’aprenentatge: com treballar-les i com avaluar-les”

Sabem avui que al costat de les competències cognitives “clàssiques”, relacionades amb àrees com les matemàtiques o la llengua, existeix un altre conjunt d’habilitats de gran rellevància per al desenvolupament  personal i les oportunitats socials dels infants i els joves del segle XXI. Parlem d’aquelles habilitats que fan referència a l’aprendre a aprendre, a la motivació, l’autonomia, d’autoregulació i el pensament crític. Però parlem també d’aquelles competències que entrarien en el terreny socioemocional:  consciència personal, autoestima, autoeficàcia i resiliència, empatia, capacitats interpersonals, etc.

Fa un temps que, sobretot en els països anglosaxons, s’han començat a avaluar de forma rigorosa els impactes de programes educatius adreçats a treballar aquestes competències. Què ens diu aquesta evidència? Innovacions curriculars, accions tutorials, projectes artístics, de valors, de gestió d’emocions, conflictes i pràctiques de risc, d’autoaprenentatge..., aconsegueixen millorar les competències socioemocionals i regulatives dels alumnes? Com es defineixen aquests aprenentatges i com es mesuren? Acaben aquests guanys repercutint en els resultats acadèmics? Quines experiències tenim a casa nostra que treballin en aquesta direcció? Com podem aprofitar l’evidència acumulada per millorar aquestes experiències?

Ivàlua i la Fundació Jaume Bofill organitzen el proper 17 de novembre una jornada amb la finalitat de donar resposta a aquests interrogants. Amb aquest propòsit, comptarem amb la presència de Maurice Elias, qui oferirà la conferència inaugural. El professor Elias és director Social-Emotional and Character Development Lab (http://www.secdlab.org/), de la Rutgers University, i un dels més reputats experts internacionals en l’estudi i desenvolupament de programes efectius en l’àmbit dels aprenentatges no cognitius. La jornada inclourà la presentació de revisions d’evidències sobre l’efectivitat dels programes per treballar les competències socioemocionals i les habilitats metacognitives, així com diferents espais de debat, reflexió i bones pràctiques al voltant d’aquests temes.

Més informació i inscripcions>>

Jornada “Les extraescolars a debat: quines i com generen oportunitats educatives?”

Encara està oberta la inscripció al debat sobre les activitats extraescolars que se celebrarà el proper  19 d’octubre en el marc del projecte Què Funciona en educació? impulsat per la Fundació Jaume Bofill i Ivàlua.

A partir d’un recull d’evidències internacionals elaborat per la investigadora Sheila González ‘Quin impacte tenen les activitats extraescolars sobre els aprenentatges dels infants i joves?’, ens preguntarem, entre d'altres:

• Quin tipus d’activitats extraescolars i quines condicions s’han de donar per tal que reforcin els aprenentatges d’infants i joves: quina metodologia, quina intensitat, quina vinculació amb el currículum escolar, individuals o en grup, etc.?

• Quins són els aprenentatges en l’àmbit acadèmic i no acadèmic dels infants i joves que participen en les activitats extraescolars? Com podem generar més oportunitats educatives en els infants i joves a través d’aquestes activitats, especialment entre l’alumnat més desfavorit?

• Com garantir l’equitat en l’accés a les activitats extraescolars?

Més informació i inscripcions a l’acte>>

FONT: Fundació Jaume Bofill

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Desena edició del Curs sobre “Avaluació econòmica i Política Sociosanitaria” del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Ivàlua participa novament en la desena edició del curs sobre avaluació econòmica i política sanitària del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, que se celebrarà del 21 al 25 de novembre a Barcelona.

 Ramon Sabes-Figuera, analista d’Ivàlua, impartirà una de les sessions titulada: “Estudios de carga y costes de enfermedad”.

 Més informació>>

FONT: Parc Sanitari Sant Joan de Déu

La Universitat de Barcelona organitza una conferència sobre “Ciències del comportament, transparència i prevenció de la corrupció”

El proper 19 d’octubre se celebrarà una conferència sota el títol «Innovació en l’àmbit del bon govern regulatori: Ciències del comportament, transparència i prevenció de la corrupció», organitzada per la Universitat de Barcelona.

La conferència inaugural anirà a càrrec del professor Tomás Ramón Fernández i portarà per títol “Discrecionalitat administrativa, límits i orientacions des del Dret pel seu bon ús al segle XXI”, que anirà seguida d’una taula rodona sobre la qualitat regulatoria, la prevenció de la corrupció i la ciència cognitiva, així com de diferents ponències d’experts en el tema.

Més informació i inscripcions>>

FONT: Universitat de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona presenta el web “Pressupost obert”

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat recentment una nova eina que publica totes les dades pressupostàries dels darrers anys, de manera gràfica i comparativa, i arriba al detall de les factures dels seus proveïdors. El web Pressupost Obert està integrat dins el portal d’Estratègia i Finances .

Permet navegar des de les dades pressupostàries més agregades fins al màxim nivell de detall, tant per a l'exercici actual com per als darrers exercicis. Facilita la comparació d’allò que s’ha pressupostat amb allò que finalment s’ha executat i mostra el detall de les factures que hi ha darrere de les despeses pressupostàries executades.

L’eina de Pressupost Obert permet a més la descàrrega de dades en formats oberts, i es troba disponible en català, castellà i anglès.

Més informació>>

FONT: Ajuntament de Barcelona

Novetats sobre avaluació al món

Publicació del Banc Mundial "Impact Evaluation in Practice", Second Edition

La segona edició del manual “Impact Evaluation in Practice” és una introducció completa i accessible a l'avaluació de l'impacte pels responsables polítics i els professionals. El llibre incorpora exemples del món real per presentar directrius pràctiques per al disseny i implementació d'avaluacions d'impacte basades en l’evidència.

FONT: The World Bank

PPIW Report Publication: The Evidence Needs of the Welsh Education System

Al febrer de l'any 2016 el PPIW va reunir experts en educació i responsables de polítiques per identificar i explorar les necessitats del propi sistema educatiu a Gal·les durant els propers cinc anys. L'informe resultant proporciona un resum dels punts clau que van sorgir del taller.

Els experts van destacar la necessitat de millorar l'ús i generació d’evidència en tot el sistema d'educació a Gal·les, des del desenvolupament i aplicació de polítiques, a través de la pràctica a les escoles i a les aules. Aquestes evidències es necessiten per augmentar la capacitat de Gal·les per al debat i la reflexió crítica sobre el que funciona.

També van destacar les preguntes importants sobre les dades i el mesurament. Per exemple, hi ha una necessitat de mesurar el progrés en l'aplicació del nou pla d'estudis i per equilibrar el seguiment dels èxits educatius i el benestar general dels alumnes.

Més informació>>

FONT: Public Policy Institute for Wales

Nova Guia del govern francès "Comment évaluer l'impact des politiques publiques?"

El Govern francès ha publicat recentment la guia “Comment évaluer l'impact des politiques publiques ? Un guide à l'usage des décideurs et praticiens” . Aquest document presenta diferents mètodes per aconseguir aquest objectiu, posant l'accent en les limitacions operatives que envolten l'aplicació de les avaluacions.  La conclusió ofereix una sèrie de recomanacions per garantir una avaluació d’impacte exitosa.

Més informació>>

FONT: Gouvernement Français

Tweets destacats del mes @Ivalua_Cat

Ivàlua participa al taller "L'avaluació externa de la qualitat: per a què serveix?": http://bit.ly/2ck4I8x  organitzat per @aqucatalunya

Noves adquisicions del Centre de documentació
Aquests documents es poden consultar al Centre de Documentació d'Ivàlua

Estadística

  The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction / Hastie, Trevor; Tibshirani, Robert; Friedman, Jerome .-- Stanford: Springer, 2016. Estadística