Butlletí de novetats

Sumari

Novetats d’Ivàlua

 

Amb l’objectiu general de promoure la realització de més i millors avaluacions de polítiques públiques a Catalunya, connectades amb processos de presa de decisions i centrades en l’anàlisi de la necessitat, de l’efectivitat i de l’eficiència de les actuacions públiques, Ivàlua difon les seves línies d’actuació en matèria d’avaluació i d’assessorament per a l’any 2011.  

  

Nova línia d’assessorament per a l’encàrrec d’avaluacions externes

 Ivàlua posa al servei de les administracions públiques catalanes una línia d’assessorament per a l’encàrrec d’avaluacions externes.  Els objectius específics d’aquest assessorament són els següents: 

 • assegurar la connexió de l’avaluació amb processos de presa de decisions sobre la posada en marxa, la continuïtat, la modificació o la reorientació d’actuacions públiques;
   
 • assegurar la viabilitat tècnica i la qualitat de l’avaluació;
   
 • potenciar l’accés i el tractament de dades contingudes en registres administratius per part dels avaluadors, dins dels límits previstos en la normativa de protecció de dades personals; 
   
 • fomentar la difusió pública dels resultats de les avaluacions. 

Les tasques d’assessorament poden incloure, entre d’altres, l’elaboració dels plecs de prescripcions tècniques, la identificació de possibles avaluadors externs, la revisió i valoració tècnica de propostes i la supervisió tècnica de l’avaluació, incloent aspectes de comunicació i difusió.  

Per ordenar i donar transparència a la detecció i selecció de projectes d’assessorament a ser inclosos en el Pla de Treball 2011 d’Ivàlua, obrim un període per a la presentació de propostes per part de les administracions públiques catalanes. 

La data límit per a la presentació de propostes és el 30 de setembre, inclòs.

Més informació

 

Nova línia d’assessorament per a la millora de la informació disponible per realitzar avaluacions

Ivàlua posa al servei de les administracions públiques catalanes una línia d’assessorament per fomentar la disponibilitat i la qualitat d’informació rellevant per realitzar avaluacions. Aquest assessorament podrà incloure actuacions orientades a: 

 • la millora de la disponibilitat i de la qualitat de la informació continguda en registres administratius i/o derivada de sistemes d’explotació de  dades existents, per tal d’ajustar-la als requeriments de les avaluacions de necessitats, d’impacte i/o econòmiques; 
   
 • l’acompanyament en processos de definició i implantació de sistemes de recollida i d’explotació de dades administratives per a l’avaluació de necessitats, d’impacte i/o econòmica de noves polítiques o de programes pilot; 
   
 • el disseny d’enquestes que permetin millores substancials en la informació disponible per realitzar avaluacions de necessitats, d’impacte i/o econòmiques,  de forma coordinada amb organismes competents  en aquest àmbit (IDESCAT,  Centre d’Estudis d’Opinió). 

Per ordenar i donar transparència a la detecció i selecció de projectes d’assessorament a ser inclosos en el Pla de Treball 2011 d’Ivàlua, obrim un període per a la recepció de propostes per part de les administracions públiques catalanes. 

La data límit per a la presentació de propostes és el 30 de setembre, inclòs. 

Més informació

Identificació i selecció d’avaluacions a realitzar directament per Ivàlua l’any 2011

En el marc de la seva missió de promoció de l’avaluació de polítiques públiques a Catalunya, Ivàlua porta a terme directament avaluacions amb els objectius següents: 

 • Obrir camí a l’avaluació de polítiques públiques en àmbits on no s’hagi portat a terme anteriorment, o bé s’hagi realitzat amb limitacions importants (disponibilitat i/o accés a informació administrativa rellevant, models d’anàlisi emprats, abast temporal contemplat, etc.).
   
 • Realitzar avaluacions innovadores, promovent enfocaments pluridisciplinars,  la utilització simultània de tècniques d’investigació quantitatives i qualitatives, etc.
   
 • Promoure la implicació activa de l’alta direcció de l’Administració en el procés d’avaluació i fomentar la difusió pública dels resultats. 
   
 • Detectar necessitats per al desenvolupament de l’avaluació a les administracions catalanes (ja siguin tècniques, organitzatives, relatives a sistemes d’informació, etc.), la qual cosa constitueix la finalitat principal de l’Institut. 

Per ordenar i donar transparència a la detecció i selecció de projectes d’avaluació a ser inclosos en el Pla de Treball 2011 d’Ivàlua, obrim un període per a la recepció de propostes per part de les administracions públiques catalanes. 

La data límit per a la presentació de propostes és el 30 de setembre, inclòs. 

Més informació

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Presentada l’Avaluació dels Plans d’Ocupació gestionats pel SOC

El 21 de maig es va celebrar un seminari de difusió de l’avaluació de la implementació i de l’impacte dels Plans d’Ocupació gestionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el període 2005-2007. Els plans d’ocupació consisteixen en subvencions a organitzacions públiques i no lucratives per a la realització de projectes d’interès general o social mitjançant la contractació directa de persones en situació d’atur.

Els principals resultats de l’estudi mostren una efectivitat elevada dels plans d’ocupació en termes d’inserció laboral de les persones aturades que hi participen –increment de la taxa d’ocupació entre 5,1 i 17,9 punts percentuals-, si bé aquest efecte positiu es produeix gairebé exclusivament en la inserció laboral en el sector públic i en el sector no lucratiu. La inserció laboral en el sector privat és, en canvi, més baixa per als participants en els plans d’ocupació que per als no participants.

Un altre resultant a destacar de l’estudi és que la inserció laboral dels participants es produeix fonamentalment mitjançant fórmules de contractació temporal. L’efecte de la participació en els plans d’ocupació sobre l’accés a contractacions indefinides és molt proper a zero.

El seminari es va celebrar a la sala d’actes de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i hi varen assistir 110 persones procedents de Departaments de la Generalitat, Ajuntaments, Diputació de Barcelona, entitats del tercer sector social i món acadèmic.

Més informació

Presentació pública de l’avaluació del PIRMI prevista per l’1 de juliol

La Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball, del Departament de Treball de la Generalitat, i Ivàlua, estan organitzant un seminari de presentació de l’avaluació del Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) pel proper 1 de juliol. 

El programa del seminari, que es farà públic en els propers dies, preveu una presentació de les principals conclusions i recomanacions de l’avaluació, a càrrec de David Casado, analista d’Ivàlua i responsable del projecte. També s’ha previst una taula rodona amb la participació d’experts en programes similars i en la seva avaluació, per sotmetre a debat els resultats de l’informe i identificar àmbits de millora del programa i també prioritats per avaluacions futures. 

La presentació pública de l’avaluació pretén, d’altra banda, estendre el debat més enllà de les administracions directament competents en la formulació i gestió del programa, promovent la participació d’altres administracions i d’actors socials que es troben implicats en el seu desenvolupament. 

L’avaluació del PIRMI va ser realitzada per Ivàlua l’any 2009, a sol·licitud de la DGIOT, i l’informe final definitiu es va lliurar el mes de desembre.

Presentació del mapa de persones expertes i experiències d’èxit en l’àmbit social

El 10 de juny el Departament d’Acció Social i Ciutadania presentarà el mapa de persones expertes i d’experiències d’èxit en l’àmbit social a l’edifici CaixaForum, a Barcelona.  

El mapa és una eina de consulta que permet cercar persones expertes i experiències d'èxit en diferents temàtiques socials, a Catalunya i al món, i visualitzar-los sobre una interfície de mapa. Permet consultar informació específica i detallada de cada persona experta, com els àmbits temàtics i d’especialització, trajectòria professional i acadèmica, i informació de contacte. 

L’eina s’adreça principalment a l’ús per part dels i les professionals de serveis socials. El projecte del Mapa s’emmarca en la línia d’actuacions adreçades a promoure la tasca dels i les professionals dels serveis socials, i a potenciar la transferència del coneixement, en el marc del Sistema Català de Serveis Socials. 

Més informació

El Govern aprova el Projecte de llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

El Govern de la Generalitat va aprovar el 18 de maig el Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), l’organisme encarregat de promoure i avaluar la qualitat de les universitats catalanes. Amb la nova normativa, l’ens incorpora noves funcions i crea un nou organigrama semblant al de les agències europees més avançades. En aquest sentit, s’amplia el Consell de Direcció d’AQU Catalunya, que a més de comptar amb la presència de rectors i de presidents de Consells Socials, incorporarà també membres de la societat científica i acadèmica i del món social i estudiants. 

El Projecte preveu com a noves atribucions de l’AQU l’elaboració d’informació estadística i d’indicadors sobre l’educació superior i la recerca universitària per tal de facilitar l’anàlisi de la seva situació; també farà anàlisis sobre les tendències i el desenvolupament nacional i internacional de les universitats, i realitzarà tasques d’assessorament amb l’objectiu de promoure l’excel·lència dels serveis que presten les universitats i d’altres centres d’educació superior. 

Entre les novetats del text hi ha també la creació de la Comissió d’Apel·lacions, que ha d’actuar com a garantia de seguretat jurídica i objectivitat de les comissions avaluadores, i un increment de la independència i autonomia respecte de les universitats i l’administració.

Més informació

Novetats sobre avaluació al món

Seminari sobre avaluació d'impacte del VI Programa Marc d’R+D+I

El 27 de maig es va celebrar a Madrid un  seminari sobre l’avaluació de l’impacte del VI Programa Marc d’R+D+I.

A l’acte hi va participar com a ponent principal el professor Stefan Kuhlmann, de la Universitat de Twente, expert en l’avaluació de l’impacte de les polítiques de recerca i innovació. El programa va incloure la presentació i el debat d’experiències nacionals d'avaluació d'impacte dels Programes Marc europeus a Espanya, França i República Txeca. Es van presentar també altres activitats d'avaluació d'impacte de polítiques de R+D+I que s'estan duent a terme a través de xarxes i projectes europeus.

Més informació

Escola d'Estiu 2010 sobre Avaluació a Atlanta, EUA

L’Associació Americana d’Avaluació organitza els dies 13 a 16 de juny unes jornades d’estiu sobre avaluació de polítiques públiques a Atlanta (Geòrgia, EUA). Els destinataris són investigadors, personal del sector públic i del sector no lucratiu que impulsi, encarregui o realitzi avaluacions i estudiants de ciències socials, entre altres.

Els continguts s’estructuren en tres conferències magistrals, tres sèries de tallers de formació, dues rondes de taules rodones i dos dinars en grup per permetre la creació de xarxes entre els assistents a la conferència.

Els ponents són experts en avaluació de polítiques públiques en una varietat d’entorns i sectors i els temes a tractar van des de planificació de l'avaluació fins a diferents qüestions relatives a mètodes i tècniques d’avaluació.

Més informació

Avaluació d’impacte del finançament d’actuacions d’eficiència energètica a la Xina

El Grup Independent d’Avaluació del Banc Mundial ha presentat un estudi d’avaluació d’impacte d’un Programa de Finançament de l'Eficiència Energètica a la Xina, orientat a estimular inversions en eficiència energètica al país a través de garanties bancàries i de serveis d'assessorament.

Aquesta ha estat la primera avaluació del Grup Independent d’Avaluació relativa a un programa finançat per la Corporació Financera Internacional (IFC, entitat pertanyent al Grup Banc Mundial)  en l'àmbit del canvi climàtic, un pilar estratègic d’actuació d’aquest organisme. També és la primera avaluació de les operacions d'inversió de la CFI que se centra en els impactes, aplicant un disseny experimental amb grup de comparació.

Més informació

Noves adquisicions del Centre de documentació

Eleccions

 

Performance politics and the british voter / Clarke, Harold D.; [et.al.] .-- New York: Cambridge University Press, 2010.

Eleccions ; Partits polítics - Gran Bretanya ; Gran Bretanya - Política i govern ; Opinió pública - Gran Bretanya

 

Estadística

 

Statistical models and causal inference: a dialogue with the social sciences / Freedman, David A. .-- New York: Cambridge University Press, 2010.

Estadística ; Ciències socials - Metodologia

 

Etnologia - Metodologia

 

Institutional ethnography as practice / Smith, Dorothy E., ed. .-- Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2006.

Etnologia - Metodologia ; Antropologia aplicada

 

Participació política

 

Democratic innovations: designing institutions for citizen participation / Smith, Graham .-- New York: Cambridge University Press, 2010.

Participació política ; Democràcia directa ; Internet - Aspectes polítics