Butlletí de novetats

Setembre, 2010

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Valoració de les edicions 2009 i 2010 del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques

El mes de juliol va finalitzar l’anàlisi de la valoració per part dels alumnes del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques (edició 2010), i també l’avaluació de la transferència al lloc de treball de la formació impartida el 2009. En síntesi, la valoració de la formació ha estat molt positiva. No obstant, tenint en compte que l’avaluació es troba encara en molts casos en una fase incipient de desenvolupament a les administracions públiques catalanes, l’aplicació dels coneixements adquirits encara és dificultosa.

 

Més concretament, l’edició de 2010 del Cicle ha comptat amb 94 alumnes, amb una taxa mitjana d’assistència del 92%. Un 95% dels participants es declaren satisfets o molt satisfets amb la formació rebuda; un 2% la troben correcta i cap es declara insatisfet. La percepció del nivell d’assoliment dels objectius d’aprenentatge és també molt positiva en tots els seminaris, amb una valoració mitjana de 4,1 en una escala de l’1 al 5.

 

Les perspectives d’aplicació dels continguts dels seminaris són, però, més modestes: un 60% dels participants declaren la intenció d’aplicar-los a mig o llarg termini, i un 38% pensen fer-ho a curt termini.  Les principals barreres que s’identifiquen per aquesta aplicació són la manca de cultura d’avaluació i les susceptibilitats que aquest concepte encara genera; el temps i recursos limitats disponibles per dur a terme avaluacions; qüestions relacionades amb l’organització i la gestió interna a les administracions; la manca d’informació i de formació; la manca de planificació i la necessitat de sensibilitzar els directius públics, entre altres.

 

Aquestes mateixes barreres s’han detectat en l’avaluació de la transferència al lloc de treball de la formació impartida el 2009. L’anàlisi mostra una incidència pràctica de la formació encara molt limitada, que es manifesta fonamentalment a través de tasques de difusió i sensibilització a favor de l’avaluació dutes a terme pels ex alumnes en el seu entorn de treball.

Novetats sobre avaluació a Catalunya

El III Congrés del Tercer Sector Social inclou l’avaluació en el seu programa

L’avaluació i la mesura de l’impacte social del Tercer Sector és un dels temes inclosos al programa del III Congrés del Tercer Sector Social que se celebrarà el 24 i 25 de març de 2011 al centre de convencions internacional de Barcelona.

 

Convoca el Congrés la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que aplega més de 3.000 entitats socials catalanes. L’objectiu de l’esdeveniment és propiciar una reflexió sobre els valors, els reptes i les oportunitats del tercer sector social en l’actual context de crisi econòmica i de desplegament del nou marc normatiu en l’àmbit dels serveis socials.

 

El Congrés s’estructurarà en conferències plenàries, col•loquis, taules temàtiques i una àgora d’experiències al voltant de temes com la innovació en l’àmbit de la inclusió social, les estratègies per fer front al context de crisi, la dimensió comunitària del Tercer Sector i la proximitat en el territori, entre d’altres.

 

Més informació

Novetats sobre avaluació al món

El Govern Balear promou la creació d’una Oficina d’Avaluació Pública

El Govern de les Illes Balears va aprovar a finals d’agost un Projecte de Llei de la Bona Administració i el Bon Govern que preveu la creació d’una Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears (OAPIB).

Aquesta Oficina, sota dependència directa de la Conselleria competent en matèria de qualitat dels serveis, tindria entre les seves funcions coordinar i desenvolupar les accions d'avaluació de polítiques, plans i programes, organitzacions i serveis públics de les institucions públiques i els seus ens instrumentals de les Illes Balears. Un altre àmbit de competència de l’Oficina seria el foment dels valors i els principis de transparència i integritat, i vetllar pel seu compliment.

El projecte de llei preveu també la creació d’un registre de les avaluacions de polítiques públiques i qualitat d'organitzacions i serveis públics que es duguin a terme a les Illes Balears, així com la publicació d’aquestes avaluacions en la pàgina web de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

El Govern de les Illes Balears ha obert un procés de participació ciutadana al voltant dels continguts del projecte de llei, mitjançant un espai específic al seu web.

Més informació

El Banc Mundial edita un manual pràctic sobre avaluació d’impacte disponible a Internet

El Banc  Mundial acaba de publicar el Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practice, que es pot descarregar gratuïtament al seu web. Es tracta d’una publicació amb una vocació eminentment pràctica, orientada a acostar els mètodes i tècniques d’avaluació quantitativa d’impacte a aquelles persones –avaluadors, directius i tècnics del sector públic, etc.– que hagin de fer-ne ús per identificar els efectes reals de determinats programes.

 

El llibre recull també els aspectes pràctics i problemes més habituals que emergeixen en aquest tipus d’avaluacions i il·lustra com abordar-los mitjançant exercicis  basats en avaluacions reals. 

 

El manual també repassa altres enfocaments relacionats amb l’avaluació de polítiques públiques, com ara els sistemes de monitoratge i avaluació (M&E), l’avaluació de la implementació o la combinació de mètodes quantitatius i qualitatius.

 

Noves adquisicions del Centre de documentació

Administració pública - Avaluació

 

The Black box of governmental learning: the learning spiral : a concept to organize learning in governments / Blindenbacher, Raoul; Nashat, Bidjan, col. .-- Washington, D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2010.

Administració pública - Avaluació ; Aprenentatge organitzatiu ; Executius - Formació

 

Anàlisi d'impacte (Política pública)

 

Handbook on impact evaluation: quantitative methods and practices / Khandker, Shahidur R.; Koolwal, Gayatri B.; Samad, Hussain A. .-- Washington: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2010.

Anàlisi d'impacte (Política pública) ; Investigació quantitativa

 

Avaluació

 

A Developmental evaluation primer / Gamble, Jamie A.A. .-- Montreal: The J.W. McConnell Family Foundation, 2008.

Avaluació

 

Avaluació en programes socials

 

Real world evaluation: working under budget, time, data, and political constraints / Bamberger, M.; Rugh, Jim; Mabry, Linda .-- Thousand Oaks, California: Sage, 2006.

Avaluació en programes socials ; Desenvolupament econòmic - Projectes - Avaluació

 

Avaluació en programes socials

 

DE201: a practitioner's guide to developmental evaluation / Dozois, Elizabeth; Langlois, Marc; Blanchet-Cohen, Natasha .-- Victoria; Montreal: International Institute for Child Rights and Development; The J.W. McConnell Family Foundation, 2010.

Avaluació en programes socials ; Canvi social - Avaluació ; Desenvolupament comunitari - Avaluació ; Aprenentatge organitzatiu

 

Avaluació - Metodologia

 

Impact evaluations and development: NONIE guidance on impact evaluation / Leeuw, Frans; Vaessen, Jos .-- Washington: NONIE - The Network of Networks on Impact Evaluation, 2009.

Avaluació - Metodologia

 

Comunicació en la política - Estudi de casos

 

Open to the public: evaluation in the public arena / Boyle, Richard; Breul, Jonathan D.; Dahler-Larsen, Peter .-- New Brunswick: Transaction Publishers, 2008.

Comunicació en la política - Estudi de casos ; Transparència política - Estudi de casos ; Administració electrònica - Estudi de casos ; Participació política - Estudi de casos

 

Joves - Serveis socials - Estats Units - Avaluació

 

Youth participatory evaluation: strategies for engaging young people / Flores, Kim Sabo .-- San Francisco: Jossey - Bass, 2008.

Joves - Serveis socials - Estats Units - Avaluació ; Treball social amb els joves - Estats Units - Avaluació ; Treball social - Estats Units - Avaluació - Participació ciutadana

 

Llibertat d'informació

 

Blacked-out: government secrecy in the information age / Roberts, Alasdair .-- Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

Llibertat d'informació ; Secrets d'estat ; Transparència política ; Informació oficial

 

Organismes de l'administració pública - Direcció i administració

 

Reframing organizations: artistry, choice, and leadership / Bolman, Lee G.; Deal, Terrence E. .-- San Francisco: Jossey-Bass, 2008.

Organismes de l'administració pública - Direcció i administració ; Conducta organitzacional ; Lideratge