Butlletí de novetats

Abril ,2011

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Seminari de presentació pública de l’avaluació dels Plans Educatius d’Entorn

El proper 20 de maig se celebrarà un seminari de presentació pública dels principals resultats i recomanacions de l’Avaluació dels Plans Educatius d’Entorn. L’avaluació, realitzada per Ivàlua l’any 2010 a través d’un conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació, valora el disseny, la implementació i l’efectivitat del programa, orientat a la millora de l’èxit educatiu i de la cohesió social de l’alumnat.  Iniciats l’any 2005 a instàncies del Departament d’Educació i els ens locals, els PEE es basen en l’assumpció que l’èxit i l’equitat educativa no només requereixen centres educatius de qualitat, sinó també l’existència d’una xarxa educativa local que garanteixi la coherència de l’acció educativa, així com una oferta complementària d’activitats i serveis no acadèmics que faciliti la socialització de joves i infants i, en darrer terme, la cohesió social. La fase pilot de sis anys prevista pel programa arriba a la seva fi l’any 2011, per la qual cosa l’avaluació arriba a temps per ser presa en compte en el moment de decidir sobre el futur del programa. 

El seminari comptarà amb la participació, entre altres persones, dels avaluadors principals a càrrec del projecte, Jaume Blasco i David Casado, i també dels membres del grup d’assessors externs que han vetllat per la qualitat i la independència de l’avaluació, professors Francesc Pedró i Oriol Escardíbul. 

L’acte, organitzat per Ivàlua amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament i de la Diputació de Barcelona, tindrà lloc a la Sala Francesca Bonnemaison, al c/ Sant Pere més Baix 7 de Barcelona, divendres 20 de maig de 9.30 a 13.45 hores. 

Més informació

Novetats sobre avaluació a Catalunya

El Departament d’Economia i Coneixement crea una Direcció General d’Avaluació

El Decret 310/2011, de 12 d’abril, de reestructuració del Departament d’Economia i Coneixement, crea la Direcció General de Seguiment i Avaluació de Polítiques d’Estabilitat i Creixement. Aquesta nova Direcció General assumeix les funcions següents directament relacionades amb l’avaluació:

  • Avaluar les polítiques, plans i programes de despesa i d’ ingrés que apliquen els departaments, entitats públiques, consorcis i fundacions de la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb la Secretaria d’Administració i Funció Pública.
  • Assessorar els departaments en matèria d’avaluació econòmica i financera.
  • Avaluar l’actuació economicofinancera del sector públic a Catalunya en tots els seus nivells i formes i formular propostes de millora. 

La Direcció General tindrà també al seu càrrec, entre altres funcions, el seguiment de l’activitat econòmica dels departaments de la Generalitat, en col·laboració amb la Direcció General de Pressupostos, i l’elaboració de noves propostes de polítiques d’estabilitat econòmica i financera, en col·laboració amb els departaments i amb la Direcció General d’Afers Econòmics. 
FONT: Departament d’Economia i Coneixement

L’AIAQS publica un estudi sobre l'impacte de projectes de recerca clínica i en serveis sanitaris en la presa de decisions

L’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut ha publicat l’informe L'Impacte de projectes de recerca clínica i en serveis sanitaris en la presa de decisions. Un estudi qualitatiu de casos, disponible al web de l’Agència

L’estudi, elaborat per Paula Adam, Imma Guillamón, Gaietà Permanyer-Miralda i Maite Solans, s’emmarca en un projecte més ampli d’avaluació de l’impacte social de la recerca clínica i de la recerca en serveis sanitaris finançada per la pròpia Agència. Més concretament, es mesura l’impacte de la recerca en l’avenç del coneixement i en la presa de decisions informades mitjançant una avaluació qualitativa en profunditat que ha pres com a referència els projectes de recerca realitzats en l’àmbit de les patologies respiratòries. L’avaluació fa aflorar les percepcions i opinions d’un grup d’actors implicats en la implementació dels resultats dels projectes –investigadors i decisors del sector sanitari- amb relació a variables clau, elements facilitadors i barreres a l’hora d’utilitzar els resultats de les troballes, i té també per finalitat identificar bones pràctiques al respecte.
FONT: Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut

Novetats sobre avaluació al món

La Comissió Europea publica un pla plurianual d’avaluacions relatives als seus serveis

El document, publicat el mes de març de 2011 i descarregable al web de la Secretaria General de la Comissió, proporciona una visió general sobre les avaluacions previstes pels serveis interns de la Comissió en el marc de les planificacions respectives. Inclou avaluacions retrospectives intermèdies i finals de programes en els àmbits d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Canvi Climàtic, Educació i Cultura, Ocupació i Afers Socials, Energia, Empresa, Salut i Consum, Ajuda Humanitària, Justícia, Recerca, Mobilitat i Transport, Política Regional i Comerç, entre altres. 

En cada cas es detallen les avaluacions previstes per diferents programes de cada àrea, així com la tipologia d’avaluació. L’abast temporal de la previsió d’avaluacions varia segons el servei, arribant a 2015 i 2017 en alguns casos. No s’hi inclouen, però, avaluacions de tipus prospectiu (ex-ante o Impact Assessments). 
FONT:  Comissió Europea

L’AEVAL convoca experts de l’Estat per debatre al voltant dels sistemes d’avaluació de les polítiques públiques

El 14 d’abril, l’Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) va celebrar la Jornada “La evaluación de políticas públicas: un paso más en su institucionalización”. L’objectiu de la sessió va ser fer balanç de l’activitat realitzada fins el moment per l’Agència -constituïda l’1 de gener de 2007 i adscrita actualment al Ministeri de Política Territorial i Administració Pública- i debatre sobre les línies de futur de l’organisme. 

A la reunió varen participar representants de les administracions autonòmica i local, dirigents del Consejo Económico y Social (CES) i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a més de representants d’altres institucions i experts. Per part d’Ivàlua hi va assistir el President del consorci, Dr. Josep M. Vallès Casadevall. També hi va participar com a expert català el Dr. Joan Subirats Humet, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
FONT: AEVAL

Noves adquisicions del Centre de documentació

Avaluació - Personal - Formació

 

Evaluator competencies: standards for the practice of evaluation in organizations / Russ-Eft, Darlene; [et.al.] .-- San Francisco: Jossey - Bass, 2008.

Avaluació - Personal - Formació ; Aprenentatge organitzatiu - Avaluació

 

Fundacions - Avaluació

 

Foundations and evaluation: contexts and practices for effective philanthropy / Braverman, Marc T., ed.; Constantine, Norman A., ed.; Slater, Jana Kay, ed. .-- San Francisco: Jossey - Bass, 2004.

Fundacions - Avaluació ; Avaluació en programes socials