Butlletí de novetats

Febrer, 2011

Sumari

Novetats d’Ivàlua

Memòria d’activitats 2010

La Memòria d’activitats 2010  d’Ivàlua ja està disponible al portal de recursos per a l’avaluació. Es tracta del balanç d’activitats realitzades al llarg de 2010 que presenta l’Institut.  

El text es va aprovar el passat 16 de febrer en una reunió del Consell Rector del consorci a la que van assistir per primer cop el Sr. Albert Carreras, secretari d’Economia i Finances de la Generalitat i nou vicepresident del consorci, el Sr. Jaume Magre, vocal representant del Consell Interuniversitari de Catalunya i el Sr. Josep M. Rañé, vocal representant del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Posada en marxa del Banc d’Avaluadors de Polítiques Públiques d’Ivàlua

El mes de febrer Ivàlua ha enviat una comunicació a directors/es de departaments, instituts universitaris i grups de recerca de les universitats públiques catalanes informant de la posada en marxa del Banc d’Avaluadors de Polítiques Públiques i convidant-los a fer-ne difusió entre el personal investigador que hi pugui estar interessat. 

 

El Banc d’Avaluadors és una base de dades on es poden registrar avaluadors individuals i organitzacions amb experiència rellevant en avaluació de polítiques públiques, especialment en avaluació de necessitats, d’impacte i/o econòmica. 

 

El Banc d’Avaluadors té dues finalitats principals. Per una banda, identificar i apropar a les administracions públiques catalanes l’oferta de coneixement expert existent sobre avaluació de polítiques públiques, i d’aquesta manera promoure la realització de més i millors avaluacions a Catalunya. A més, busca fomentar el coneixement mutu entre els avaluadors enregistrats, amb la finaliltat de potenciar la constitució de grups multidisciplinars d’avaluadors. Es preveu fer-ne difusió properament a departaments i centres d’investigació de la resta de l’Estat, així com a entitats del sector privat amb experiència en avaluació. 

 

La inscripció al Banc d’Avaluadors és gratuïta en aquesta primera fase de posada en marxa. Posteriorment es contempla l’establiment d’una quota d’inscripció anual amb l’objectiu de cobrir-ne les despeses de gestió i manteniment, tot diferenciant entre avaluadors del sector públic , sector privat lucratiu i no lucratiu.

 

Més informació: http://www.ivalua.cat/generic/static.aspx?ID=1555&

Novetats sobre avaluació a Catalunya

Es constitueixen les Comissions específiques d'avaluació de la CAQ

Les Comissions específiques d'avaluació de la Comissió d'Avaluació de la Qualitat (CAQ) s'han constituït formalment i ha començat el procés de verificació de les titulacions oficials d'implantació a les universitats catalanes el curs 2011-2012.

 

Aquestes comissions són les responsables, entre altres, d'emetre els informes d'avaluació de les propostes de titulacions oficials previs a la seva verificació; han de prendre les resolucions per consens dels seus membres i poden demanar l'assessorament d'experts externs durant els processos d'avaluació de títols.

 

Fins al moment han arribat a AQU Catalunya 44 propostes de verificació de noves titulacions oficials i 6 de modificació de titulacions ja implantades. Font: AQU.

Novetats sobre avaluació al món

L’avaluació d’Impacte a la pràctica: una nova guia. Banc Mundial

Aquesta publicació - Impact Evaluation in Practice: A New Guide (la versió en castellà apareixerà a l’abril 2011)- és un resum no tècnic de com dissenyar i utilitzar l'avaluació d'impacte per crear programes més efectius per a alleujar la pobresa i millorar la vida de les persones. Dirigit a responsables polítics, gestors de projectes i professionals del desenvolupament, el llibre ofereix als experts i no experts per igual una anàlisi de les raons per les quals les avaluacions d'impacte són importants i com es dissenyen i implementen. L'objectiu és impulsar la capacitat dels polítics i els professionals envers la utilització de les avaluacions d'impacte per ajudar a prendre decisions sobre polítiques i programes basades en evidències sobre què funciona d’una manera més eficaç.


El llibre s'acompanya d'un conjunt de material de capacitació - incloent vídeos i presentacions en power point. És una referència i eina d'auto-aprenentatge per als responsables polítics interessats en l'ús d'avaluacions d'impacte i va ser desenvolupat per servir com a manual per a cursos d'introducció a l'avaluació d'impacte, així com un recurs didàctic per als instructors en els cercles acadèmics i polítics. Font: WB.

El GAO publica l’informe “Experienced Agencies Follow a Similar Model for Prioritizing Research”

En aquest informe publicat per el Government Accountability Office (GAO) dels Estats Units es descriu el model per planificar les avaluacions de tres agències federals amb una especial experiència avaluativa: el Departament d’Educació, el de Salut i el d’Habitatge i Desenvolupament Urbà. El document conclou que els criteris emprats per planificar les avaluacions en aquestes agències són molt similars. Font: GAO.

Noves adquisicions del Centre de documentació

Anàlisi d'impacte (Política pública)

 

Impact evaluation in practice: a new guide / Gertler, Paul J.; [et.al.] .-- Washington: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2011.

Anàlisi d'impacte (Política pública) ; Desenvolupament econòmic - Projectes - Avaluació

 

Ivàlua

 

Memòria d'activitats 2010 .-- Barcelona: Ivàlua, 2011.

Ivàlua